Тази статия е част от ръководството относно мигрирането от Universal Analytics към Google Анализ 4. Вижте съдържанието на ръководството.

[UA→GA4] Мигриране на събирането на данни от електронна търговия от UA към GA4

Най-добри практики за настройване на събиране на данни от електронна търговия в собствености в Google Анализ 4
Тази статия е предназначена за собственици на уебсайтове, които искат да събират данни от електронната търговия в собственостите си в Universal Analytics и Google Анализ 4. Тази статия предоставя и информация за най-добрите практики за собствениците на мобилни приложения, които използват Google Анализ за Firebase.

Имената на някои събития и параметри за електронна търговия са променени за собствености в Google Анализ 4. Използването на правилните имена и параметри в GA4 ще Ви осигури най-полезните отчети за електронната търговия и данни за събитията при електронна търговия в собствеността в GA4.

За да мигрирате от UA към GA4, трябва да направите следното:

 • Оставете внедряването на UA непроменено.
 • Създайте дублирани събития за собствеността си в GA4. Използвайте новите имена и параметри на събитията, необходими за собственостите в Google Анализ. Ще имате две независими внедрявания едно до друго, всяко от което служи за различни неща.

Избягвайте да споделяте внедрявания на електронна търговия между Universal Analytics и GA4.

Ако използвате съществуващото внедряване на електронна търговия в UA (събития в „dataLayer“ и код gtag.js) със собственост в GA4, отчетите Ви за електронна търговия в GA4 няма да бъдат пълни. Библиотеката gtag.js автоматично превежда някои (но не всички) събития и параметри в UA в необходимите събития за GA4.

От друга страна не е достатъчно само да преминете към имената и параметрите на събитията в GA4. UA няма да събира данни за събития, които не разпознава. Например всички събития при електронна търговия в GA4 имат параметър item_id вместо id.

Поради тази причина най-добрата практика е да направите две внедрявания: едно за UA и едно за собствеността си в GA4.

Тъй като обикновено изпращате само едно събитие, а това ще доведе до изпращането на две събития, може да решите да разчитате на внедряването на UA и да добавите само допълнителните събития/параметри, необходими за изпращането на данни до собствености в GA4. Това обаче изисква задълбочено разбиране на двата различни набора от събития и параметри. Ако запазите структурата и обектите на „dataLayer“ в UA,

 • ще трябва да добавите нови събития/параметри в GA4, за да имате достъп до пълните възможности за отчитане в собственостите в GA4.
 • Когато събитие от UA бъде оттеглено в GA4, трябва да създадете дублиращо се събитие с актуализираното име на GA4.

Основни положения: събития и параметри

Събитие: посочва как да се тълкуват данните за продукти, списъци и/или промоции, които изпращате. Параметри: подават по-конкретна информация за дадено събитие.

 • За GA4 параметрите се вграждат в масив items (подробности). Имайте предвид, че това е различно от „dataLayer“ в UA, където за отделни събития се изисква допълнителна информация за действие.
 • Маркирането за електронна търговия е предмет на ограниченията за събития и параметри в GA4. Можете да посочите до 25 персонализирани параметъра на събитие (масивът items отнема само едно каре) и до 50 персонализирани величини и 50 персонализирани показателя на проект (подробности).

Задължителни параметри за електронна търговия в GA4

(задължителните параметри са в удебелен шрифт)

Ако не включите необходимите параметри за събития за електронна търговия (напр. items, item_id, item_name), тези събития няма да се показват в отчетите за електронната търговия в GA4. Вместо това те ще се отчитат като персонализирани събития.

Име на събитието

Параметри

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

Параметрите (coupon, affiliation, item_list_name, item_list_id) могат да бъдат предадени на ниво събитие или артикул. Ако съществуват на ниво събитие и на ниво артикул, приоритет има ниво артикул.

Параметър на събитието

Параметри на ниво артикул

Артикули (вижте по-долу)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

В следващата таблица са описани параметрите за масив от отделни артикули, които са налични за събиране.

Име на параметъра за масив от артикули

Описание

affiliation

Името или кодът на дъщерното дружество (партньор/доставчик; ако има такива), свързани с отделен артикул

coupon

Името/кодът (ако има такива), свързани с отделен артикул

discount

Отстъпката (ако има такава), свързана с отделен артикул

item_brand

Марката на артикула

item_category

Категорията на артикула

item_category2

Втора категория според йерархията или допълнителна класификация на артикула

item_category3

Трета категория според йерархията или допълнителна класификация на артикула

item_category4

Четвърта категория според йерархията или допълнителна класификация на артикула

item_category5

Пета категория според йерархията или допълнителна класификация на артикула

item_id

Идентификаторът на артикула (задължително)

item_name

Името на артикула (задължително)

item_variant

Вариант на артикула или уникален код или описание за допълнителни подробности/опции на артикула

price

Цената на артикула

quantity

Количеството на артикула, с който е осъществено взаимодействие

Съпоставяне между UA и GA4

Някои имена са променени, например параметрите „impression“ или „product“ на слоя данни вече са обединени в items.

Вече има масив items .

Няма разлика между електронна търговия и подобрена електронна търговия в собствености в GA4.

Как да използвате тази таблица:

 • Сравнете промените в събитията (колона А спрямо колона В).
 • Прегледайте изискванията и промените за величини/параметри (колона Б спрямо колона Г). Обърнете внимание на допълнителната таблица по-долу, която откроява промените в параметрите за артикули/продукти.
 • Ако имате приложение с Firebase, обърнете внимание на следните промени в имената на събитията и направете съответните промени, за да съответстват на имената на събитията в GA4 (колона В). Новите отчети конкретно за електронната търговия в собственостите в GA4 няма да се показват в интерфейса на Firebase. Освен това версията на Firebase с подробни отчети за събития ecommerce_purchase и purchase например, може да не бъде актуализирана.
  • Променени
   • ecommerce_purchase (Google Анализ за Firebase) -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Анализ за Firebase) -> refund
   • select_content (Google Анализ за Firebase) -> select_item
   • present_offer (Google Анализ за Firebase) -> select_promotion
  • Ново
   • view_cart

Колона A

Имена на събития в UA (справка)

Колона Б

Величини в UA (справка)

Колона В

Имена на събития в GA4 (справка)

Колона Г

Параметри в GA4 (справка)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

**products (вижте подробностите по-долу)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

**items (вижте подробностите по-долу)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (само за analytics.js)

option (само за analytics.js)

**products

*begin_checkout

currency

value

coupon

**items

addToCart

Не е налице

removeFromCart

Неприложимо

currencyCode

revenue

**products

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

**items

pageview

currencyCode

**products

revenue

*View_item (по подразбиране за показвания)

currency

**items

value

pageview

productClick

list

Не е налице – не съществува

**products

*View_item_list (изглед на стоки)

*select_item

item_list_name

item_list_id

**items

pageview

promotionClick

id

name

creative

position

**products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

**items

*Ново или променено име на събитие от UA

Подробности

Параметри в GA4

Съответстващи величини в UA

**Items/Products detail

items

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

Не е налице – не съществува

Не е налице – не съществува

Не е налице – не съществува

Не е налице – не съществува

variant

Не е налице – не съществува

Не е налице – не съществува

coupon

price

quantity

Следните имена на събития в UA се считат за събития при електронна търговия в собствености в GA4:

 • purchase
 • refund
 • begin_checkout
 • add_to_cart
 • remove_from_cart
 • view_cart
 • add_to_wishlist
 • view_item*
 • view_promotion
 • select_promotion
 • select_item*
 • view_item_list
 • add_payment_info
 • add_shipping_info
 • * Тези събития поддържат само един артикул.

Когато едно от горепосочените събития се изпрати до собственост в GA4 посредством приложния програмен интерфейс (API) на gtag.js, при обработването на събитията при електронна търговия в GA4 ще се търси ключ items в модела на събитието. Ако такъв бъде открит, параметърът ще се анализира като масив от максимум 200 артикула, като всеки един от тях представлява обект с предварително зададена схема. За всеки артикул електронната търговия в GA4 ще предава данни във всяко поле от предварително зададен списък. Следните полета ще бъдат първоначалните предварително зададени полета за артикул:

 • item_id
 • item_name
 • item_brand
 • item_category
 • item_category2
 • item_category3
 • item_category4
 • item_category5
 • item_variant
 • price
 • quantity
 • coupon
 • index
 • item_list_name
 • item_list_id
 • discount
 • affiliation
 • location_id
 • promotion_id (на ниво събитие или артикул; артикулът е с предимство)
 • promotion_name (на ниво събитие или артикул; артикулът е с предимство)
 • creative_name (на ниво събитие или артикул; артикулът е с предимство)
 • creative_slot (на ниво събитие или артикул; артикулът е с предимство)

Ако не актуализирате инструментите си за събития от UA, повече няма да виждате следните събития в отчетите си за електронната търговия в GA4, тъй като старите имена няма да бъдат разпознати. Създайте дублиращо се събитие с правилното име за собствеността Ви в GA4.

 • set_checkout_option (обединено с begin_checkout в GA4)
 • checkout_progress (обединено с begin_checkout в GA4)
 • select_content (вече не е събитие при електронна търговия в GA4, но все още е препоръчително събитие без поддръжка на масив от артикули)

Собственостите в GA4 съдържат допълнителни параметри на ниво артикул, напр. „affiliation“, „currency“ и няколко параметъра „item_category“. Няма да се възползвате от тези допълнителни параметри, ако не извършите повторно маркиране. Тези допълнителни параметри обаче не са задължителни и няма да предизвикат нарушение, ако не ги използвате.

Актуализиране на „dataLayer“ за Мениджър на маркери на Google

За да се възползвате от новите събития, въведени за собствености в GA4, трябва да добавите нови събития/параметри в „dataLayer“, както и нови задействания на събития в Мениджър на маркери на Google.

 • Ще имате възможност ръчно да определите кой ключ на слоя данни да съответства на конкретен параметър на събитието.
  • Например в Universal Analytics трябва да въведете id (на събитието за покупка) в обекта на „dataLayer“ като ecommerce.purchase.actionField.id. В GA4 можете да посочите ключа на „dataLayer“, на който да съответства параметърът на събитието transaction_id. Ако използвате повторно обекта на „dataLayer“ в UA, можете да създадете променлива на „dataLayer“ в Мениджър на маркери на Google, която да съответства на ключа ecommerce.purchase.actionField.id, и да я присвоите към събитието в GA4 като transaction_id. Друга възможност е да съпоставите променливата на слоя данни в Мениджър на маркери на Google към ключа ecommerce.purchase.transaction_id и да я присвоите към параметъра transaction_id.
 • Имате възможност да продължите да използвате за справка съществуващите обекти на „dataLayer“
  • Ако използвате съществуващи обекти на „dataLayer“ от внедряването Ви в UA, не можете да се възползвате от новите имена и параметри на събития в GA4 (напр. допълнителни параметри на ниво item). Но ще получите отчитане на електронната търговия за съществуващите събития, ако ръчно създадете необходимите променливи в Мениджър на маркери.
Когато конфигурирате маркер за събитие на GA4 в Мениджър на маркери на Google, за да изпратите събитие за електронна търговия чрез „dataLayer“, трябва ръчно да въведете променливите на „dataLayer“ като параметри на събитието, като например име на параметъра: items и стойност {{ecommerce.purchase.products}}, където {{ecommerce.purchase.products}} е променлива на „dataLayer“ в Мениджър на маркери, която трябва да се създаде, за да може да се чете масивът от продукти от „dataLayer“. Трябва да създадете променлива на „dataLayer“ за всеки параметър на ниво събитие и да я присвоите към параметър на събитието, след което да го повторите за всяко събитие за електронна търговия. За подробности вижте примера по-долу.

Код в „dataLayer“ за въвеждане в Мениджър на маркери на Google в UA (справка)

Внедряване на Мениджър на маркери на Google в Google Анализ 4 чрез повторно използване на съществуващ „dataLayer“, внедрен за UA

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // Transaction ID. Required for purchases and refunds.

        'affiliation': 'Online Store',

        'revenue': '35.43',                     // Total transaction value (incl. tax and shipping)

        'tax':'4.90',

        'shipping': '5.99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // List of productFieldObjects.

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Name or ID is required.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Gray',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Optional fields may be omitted or set to empty string.

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        'price': '33.75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Black',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Трябва да създадете променливи на слоя данни за всеки параметър на ниво събитие, както е показано по-долу. 

 

Трябва да повторите това за всяко проследявано от Вас събитие от електронна търговия. 

Примери за внедряване

Настройване на фунията на покупката

Във фунията на покупка обикновено има четири стъпки:

Преглед на продуктите

Потребителят преглежда артикул или списък с артикули. За да измерите импресиите/показванията на списък с артикули, въведете го в „dataLayer“ и съберете събитие заедно с тези данни.

 • gtag.js 
  • Събитие: view_item_list ИЛИ view_item
   • В UA еквивалентното събитие е impressions
  • Параметри: трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
   • В UA параметрите не са с префикса item_; list_position вече е index
 • Мениджър на маркери на Google 
  • Събитие: view_item_list ИЛИ view_item
   • В UA еквивалентното събитие е impressions
  • Параметри: артикулите са променлива в слоя данни ecommerce.items; параметрите са items{ } и трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
   • В UA параметрите не са с префикса item_; position вече е index

Добавяне към кошницата

Потребителят избира артикул и го добавя в кошницата си.Вариантите може да включват добавяне към списък с желания или изпращане на заявка за повече информация.

 • gtag.js
  • Събитие: add_to_cart
  • Параметри: трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
 • Мениджър на маркери на Google
  • Събитие: add_to_cart
   • В UA еквивалентното събитие в „dataLayer“ е addToCart и това изисква допълнителен „actionFieldObject“ – „add“; „actionFieldObject“ вече не се изисква в обекта на „dataLayer“ за GA4.
  • Параметри: като част от items трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
   • В UA това изисква отделна променлива products за информация за продукта

Плащане

Потребителят посещава кошницата си с артикул и започва процеса на плащане.Допълнителните стъпки, като например добавяне на данни за плащане или информация за доставка, имат собствени събития в GA4. Ако процедурата Ви за плащане включва тези допълнителни стъпки, трябва да изпратите конкретни събития, за да бъдат включени във фунията на покупката.  

 • gtag.js
  • Събитие: begin_checkout
   • В UA има събития за checkout_progress и set_checkout_option, които не са налице в собствености в GA4. Вместо тях има конкретни събития за add_to_cart, add_shipping_info и add_payment_info.
  • Параметри: трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
 • Мениджър на маркери на Google
  • Събитие: begin_checkout
   • В UA еквивалентното събитие в „dataLayer“ е checkout и това изисква допълнителен „actionFieldObject“ – „checkout“. „actionField“ вече не се изисква в GA4, но не трябва да променяте съществуващото си внедряване, тъй като в противен случай ще нарушите електронната търговия в UA.
  • Параметри: като част от „items“ трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
   • В UA това изисква отделна променлива „products“ за информация за продукта

Покупка

Потребителят извършва покупка

 • В собствености в GA4 това събитие автоматично се означава като реализация, след като е добавено към кода Ви.
 • gtag.js
  • Събитие: purchase
   • В UA има и събития има checkout_progress и set_checkout_option, които още не са налице в собствености в GA4
  • Параметри: трябва да включват поне transaction_id
 

UA - analytics.js

справка

UA - gtag.js

справка

Собствености в GA4 - gtag.js

справка

ga('ec:addProduct', {

  'id': 'P12345',

  'name': 'Android Warhol T-Shirt',

  “Other optional values”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  'id': 'T12345', 

  “Other optional values”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "id": "P12345",

      "name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "id": "P67890",

      "name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "item_id": "P12345",

      "item_name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "item_id": "P67890",

      "item_name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

analytics.js използва подобрена електронна търговия за задаване на productFieldObject за указване на подробности за продукта, както и actionFieldObject за указване на случващото се действие.

 

Мигрирането към gtag.js въвежда съществени разлики. Има само едно събитие, което се регистрира автоматично като електронна търговия; може да бъде включена информация както за транзакциите, така и за продуктите; информацията за продуктите може да бъде изпратена в масив (вместо да се изискват допълнителни събития). 

Изпращане на събитие за покупка с артикулите в транзакцията. 

 

Имената на задължителните стойности се различават, например „id“ става „item_id“, а „name“ става „item_name“.

 

Налице са и разлики по незадължителните стойности, които трябва да се наблюдават. 

Изпращане на събитие за покупка с артикулите в транзакцията

 
 • Мениджър на маркери на Google
  • Събитие: purchase
   • В UA еквивалентното събитие в слоя данни е purchase; изисква се поле за действие за цялата транзакция
  • Параметри: като част от items трябва да включват поне item_id ИЛИ item_name
   • В UA това изисква отделна променлива „products“ за информация за продукта
 

UA - Tag Manager

справка

Собствености в GA4 - gtag.js

справка

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        ‘Other optional values’

      },

      'products': [{

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     

        'id': '12345',

        ‘Other optional values’

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        ‘Other optional values’

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  'event': 'purchase',

  'ecommerce': {

    'items': [{

      'item_name': 'Triblend Android T-Shirt',

      'item_id': '12345',

      ‘Other optional values’

    },

    {

      'item_name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

      'item_id': '67890',

      ‘Other optional values’

 

    }]

  }

});

Въведете подробностите за транзакциите в „dataLayer“, като използвате действието за покупка заедно със събитие, което ще активира маркер за активирана подобрена електронна търговия.

Изпратете данните за транзакциите с показване на страница, ако са налице при зареждане на страницата. В противен случай използвайте събитие, когато данните за транзакциите са налице.

Съществени промени:

 • GA4 показва артикули вместо продукти.Въпреки че можете да използвате внедряването на UA, собствеността Ви в GA4 ще събира само основна информация, като броя на събитията, и няма да поддържа допълнителни възможности (например отчитане на фунии).
 • Имената на задължителните стойности се различават, например „id“ става „item_id“, а „name“ става „item_name“.
  • Налице са и разлики по незадължителните стойности, които трябва да се наблюдават.

За да измервате транзакции, въведете списък с артикули към слоя данни и съберете събитие purchase заедно с тези данни. В този пример се приема, че подробностите за продуктите, показвани на дадена страница, са известни при зареждането на страницата:

Допълнителни дейности за електронна търговия

Собственостите в GA4 могат да засичат и допълнителна информация:

 • Открояване на поощрение, свързано с артикул или събитие
  • Талон: дава възможност да посочите името на всеки талон, свързан с даден артикул (напр. безплатна доставка или 20% за един артикул); типът на данните е низ и това е параметър на артикула
  • Отстъпка (ново): дава възможност да посочите паричната стойност на отстъпката, свързана с даден артикул (напр. 0,05); типът на данните е число с плаваща запетая
 • Промоция: включва съобщения в сайта за насочване на потребителите към конкретна секция на сайта/приложението Ви
  • Изисква promotion_id или promotion_name, в противен случай данните ще са налице само в стандартните таблични отчети за събития
  • За да приписвате покупка на промоция, трябва да добавите параметъра promotion_id или promotion_name на ниво артикул или списък с артикули към всяко събитие за електронна търговия.
 • Възстановяване на суми: измерва възстановяването на сума за дадена транзакция
  • Възстановяването на сума е конкретно събитие, което може да обработва пълно или частично възстановяване на суми
  • Изисква transaction_id, в противен случай данните ще са налице само в стандартните таблични отчети за събития
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false