'/' và '/index.html' được theo dõi riêng

Mặc dù www.example.com/www.example.com/index.html có thể là cùng một trang, các trang này hiển thị như hai mục nhập riêng lẻ trong báo cáo. Bạn có thể định cấu hình Analytics để coi các trang này là cùng một trang bằng cách xác định Trang mặc định cho trang web của mình:

  1. Điều hướng đến tài khoản, thuộc tính và chế độ xem mong muốn.
  2. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, nhấp vào Cài đặt chế độ xem.
  3. Trong trường Trang mặc định, nhập trang mặc định cho tên miền này. Đây là trang tải khi người dùng chỉ nhập tên miền của trang web của bạn vào thanh địa chỉ. Ví dụ: nếu www.example.com tải trang web index.html của bạn, hãy nhập index.html trong trường này.
  4. Nhấp vào Áp dụng.

Cách này cũng có thể áp dụng ở cấp độ thư mục con. Nói cách khác, sau khi bạn nhập index.html làm trang mặc định, Analytics cũng coi example.com/subdir/example.com/subdir/index.html là cùng một trang.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?