Záznamy kategórie (ostatné) v prehľadoch

Zhrnuté údaje pre dimenzie s vysokou kardinalitou

Pre každú dimenziu prehľadu (napr. Stránka, Prehliadač, Rozlíšenie obrazovky atď.) existuje určitý počet hodnôt, ktoré k nej môžu byť priradené. Celkový počet jedinečných hodnôt pre určitú dimenziu sa označuje ako jej kardinalita. Napríklad dimenzia Mobilné (alebo ga:isMobile) má dve potenciálne hodnoty (Áno alebo Nie), takže kardinalita tejto dimenzie je dva. K iným dimenziám zas môže byť priradený ľubovoľný počet hodnôt. Napríklad dimenzia Stránka má inú hodnotu pre každú webovú adresu na vašich webových stránkach.

Dimenzie s veľkým počtom možných hodnôt sa označujú ako dimenzie s vysokou kardinalitou. Prehľady obsahujúce dimenzie s vysokou kardinalitou môžu byť ovplyvnené limitmi systému Analytics. V prehľade sa tak môže vytvoriť súhrnná položka (ostatné), ktorá zahŕňa údaje prekračujúce tieto limity.

Obsah tohto článku:

Riešenia

Ak ste používateľ služby Google Analytics 360, prehľad môžete exportovať ako prehľad bez vzorkovania a získať až tri milióny jedinečných riadkov údajov. Prehľady bez vzorkovania sa generujú pomocou nespracovaných údajov z tabuliek návštev a nie pomocou údajov zo spracovaných tabuliek.

 

Znížte počet možných hodnôt v dimenzii Stránka odfiltrovaním premenných identifikátorov zákazníka v rámci dynamických relácií v nastaveniach Parameter dopytu. Parametre dopytu môžete vylúčiť zo svojich prehľadov ich odstránením z webových adries. Ak chcete odstrániť parametre dopytu, upravte nastavenia zobrazenia. V časti Nastavenia vyhľadávania na stránkach upravte možnosti položky Parameter dopytu.

Na extrakciu parametrov dopytu môžete použiť túto tabuľku. Pomocou doplnku rozhrania Analytics API pre Tabuľky Google tabuľka vykonáva dopyt na zoznam stránok za posledných sedem dní a extrahuje všetky jedinečné parametre dopytu do prehľadného zoznamu. Tento zoznam si môžete prehliadnuť, môžete v ňom označiť parametre, ktoré chcete vylúčiť, a potom vygenerovať reťazec oddelený čiarkami, ktorý prilepíte priamo do možnosti Vylúčiť parametre dopytu z webovej adresy v časti Nastavenia zobrazenia. Pokyny sú zahrnuté v tabuľke.

Podrobné vysvetlenie

Spracované tabuľky zrýchľujú vytváranie prehľadov

Analytics používa tabuľku návštev na uchovávanie nespracovaných dátach o každej relácii v súvislosti s vaším vlastníctvom. Okrem toho sa v spracovaných tabuľkách (označujú sa ako súhrnné tabuľky) uchovávajú aj predbežné súhrny údajov pre bežné prehľady. Tieto spracované tabuľky umožňujú rýchle načítanie často požadovaných prehľadov aj bez vzorkovania.1

Dátové limity pre jednodenné spracované tabuľky

Jednodenné spracované tabuľky uchovávajú maximálne 50 000 riadkov, ak ide o štandardnú službu Analytics, a 1 000 000 riadkov, ak ide o Google Analytics 360. Znamená to, že pre každú spracovanú tabuľku sa za deň uloží uvedený počet jedinečných kombinácií dimenzia – hodnota2. Ak pre danú tabuľku existuje viac kombinácií dimenzia – hodnota, než je uvedený počet, Analytics uchováva N najlepších hodnôt3 a pre zvyšné kombinácie hodnôt vytvorí riadok (ostatné).

Pre klientov služby 360, ktorí používajú vlastné tabuľky, je k dispozícii vyšší denný limit jeden milión týchto riadkov za deň. Viacej o vlastných tabuľkách a ich limitoch si prečítajte v článku Vlastné tabuľky.

Dátové limity pre viacdenné spracované tabuľky

Na účely ďalšieho zrýchlenia vytvárania prehľadov v prípade dlhších rozsahov dátumov Analytics používa viacdenné spracované tabuľky, z ktorých každá obsahuje údaje za štyri dni. Viacdenné tabuľky sa vytvárajú zo zodpovedajúcich jednodenných spracovaných tabuliek a obsahujú maximálne 100 000 riadkov, ak ide o štandardnú službu Google Analytics, a 150 000 riadkov, ak ide o verziu 360. Analytics podobne ako v prípade jednodenných spracovaných tabuliek uchováva N najlepších hodnôt a ak počet jedinečných kombinácií hodnôt dimenzií pre danú viacdennú tabuľku prekročí tento počet, pre zvyšné kombinácie hodnôt sa vytvorí riadok (ostatné).

Keďže hodnoty dimenzií (napr. jedinečné webové adresy alebo kľúčové slová kampaní) sa za dané dni často opakujú, limity pre viacdenné spracované tabuľky zvyčajne ovplyvňujú iba weby s množstvom jedinečného obsahu alebo kľúčových slov.

Limit pre dopyt prehľadu

Ďalším systémovým limitom, ktorý môže viesť k vytvoreniu súhrnnej položky (ostatné), je limit pre dopyt prehľadu. Analytics vráti v prehľade maximálne jeden milión riadkov, a to bez ohľadu na rozsah dátumov. Riadky nad rámec jedného milióna sú zhrnuté v riadku (ostatné).

Import dimenzií s vysokým počtom položiek

Ak v prípade údajov používateľa, služby alebo obsahu použijete import údajov podľa času dopytu, môže to viesť k zhrnutiu vašich údajov do riadka (ostatné) vo vašich prehľadoch (pozri nižšie).

Čo to znamená pre moje prehľady?

Pri zobrazení prehľadu s dimenziou s vysokou kardinalitou, ktorý prekračuje limity uvedené vyššie, sa nezobrazia všetky hodnoty pre túto dimenziu, pretože niektoré hodnoty sú zhrnuté pod položkou (ostatné). Pripomíname, že Analytics stále sleduje údaje normálnym spôsobom, ale jednoducho nedokáže zobraziť všetky údaje ako jedinečné položky v prehľadoch.

Je tiež dôležité poznamenať, že hodnoty zhrnuté pod položkou (ostatné) sa môžu meniť. Povedzme napríklad, že stránka /kategorie/klobuky bola 1. marca 49 999. najnavštevovanejšou webovou adresou s troma zobrazeniami stránky, ale 2. marca bola 50 001. najnavštevovanejšou webovou adresou s jedným zobrazením stránky. Ak v službe Analytics vytvoríte prehľad zahŕňajúci tieto dva dni, webová adresa stránky „/kategorie/klobuky“ sa v ňom zobrazí s tromi zobrazeniami stránky, pretože zobrazenie stránky za 2. marec bude zhrnuté pod položkou (ostatné).

1 Ak existujúce spracované tabuľky nedokážu v plnom rozsahu uspokojiť dopyt používateľa, Analytics sa vráti k nespracovanými údajom o návštevách a na ich základe vypočíta požadované informácie. V takom prípade bude mať váš prehľad vo vzorke pre dopyt zahrnutý maximálne jeden milión jedinečných kombinácií hodnôt dimenzie.

2 Niektoré spracované tabuľky obsahujú viac ako jednu dimenziu. Limit sa vzťahuje na kombináciu odlišných hodnôt pre všetky dimenzie, ktoré definujú tabuľku.

3Kombinácie najlepších hodnôt sú určené zoradením tabuľky podľa relevantnej metriky (napr. Relácie, Zobrazenia stránky, Transakcie atď.). Kombinácie hodnôt dimenzie s nižšími objemami sa potom zhrnú pod položkou (ostatné).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false