De hiërarchie van accounts, gebruikers, property's en dataweergaven

U gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen en te rapporteren over verkeer naar een property. Een property kan een website, een mobiele app, een blog, kortom, elke pagina of elk scherm zijn dat via het web of een mobiele app verkeer ontvangt. Als u deze gegevens met Google Analytics wilt verzamelen, moet u het volgende doen:

  1. U aanmelden voor een Analytics-account.
  2. Uw property aan het account toevoegen.
  3. De Google Analytics-trackingcode aan uw property toevoegen.

Meer informatie over het instellen van een account en property en het implementeren van de trackingcode.

In dit artikel wordt de functionele en hiërarchische relatie tussen accounts, property's, dataweergaven en gebruikers beschreven.

Laten we eerst eens kijken hoe deze eenheden binnen de structuur van Google Analytics aan elkaar gerelateerd zijn.

Account: uw toegangspunt voor Google Analytics en het hoogste beheerniveau.

Property: website, mobiele applicatie, blog, enzovoort. Een account kan een of meer property's bevatten.

Dataweergave: uw toegangspunt voor rapporten, een specifieke weergave van bezoekersgegevens van een property. U kunt gebruikers toegang geven tot een dataweergave, zodat ze rapporten kunnen bekijken die zijn gebaseerd op de gegevens van die dataweergave. Een property kan een of meer dataweergaven bevatten.

Gebruikers: u voegt gebruikers toe aan een account. U kunt vier verschillende rechten aan een gebruiker toewijzen (Gebruikers beheren, Bewerken, Samenwerken of Lezen en analyseren), en u kunt verschillende rechten toewijzen op account-, property- en dataweergaveniveau. De rechten bepalen welke acties gebruikers kunnen uitvoeren en of ze toegang hebben tot rapporten.

Accounts

U heeft ten minste één account nodig om toegang tot Google Analytics te krijgen en de property's te identificeren die u wilt bijhouden. U kunt zelf bepalen hoe u de relatie tussen accounts en property's beheert. U kunt een relatie van één account/één property gebruiken, of een relatie van één account/veel property's. U kunt over meerdere Google Analytics-accounts beschikken. Als u nog geen account heeft, kunt u zich hier voor een account aanmelden.

Property's

Binnen een Analytics-account voegt u de property's toe waarvan u gegevens wilt verzamelen. Wanneer u een property aan een account toevoegt, genereert Google Analytics de trackingcode die u gebruikt om gegevens over die property te verzamelen. De trackingcode bevat een unieke ID waaraan de gegevens van die property kunnen worden herkend, zodat u de gegevens makkelijk in uw rapporten kunt terugvinden. Google Analytics maakt ook één ongefilterde dataweergave voor elke property die u toevoegt.

Dataweergaven

Een dataweergave is een gedefinieerde presentatie van de gegevens uit een property en verschaft toegang tot de rapporten voor die property.

Binnen een property kunt u bijvoorbeeld beschikken over de volgende dataweergaven:

  • Eén dataweergave van alle gegevens voor www.example.com
  • Eén dataweergave van louter AdWords-verkeer naar www.example.com
  • Eén dataweergave van louter verkeer naar een subdomein zoals www.sales.example.com

U kunt een dataweergave definiëren door filters toe te passen.

Wanneer u een property aan een account toevoegt, maakt Google Analytics de eerste dataweergave voor die property. Die eerste dataweergave heeft geen filters en bevat daarom alle gegevens van die property.

U kunt aanvullende dataweergaven maken en op deze dataweergaven filters toepassen, zodat elke dataweergave de specifieke deelverzameling van gegevens bevat die voor u van belang is.

Wanneer u een dataweergave maakt, kunt u rapporten over de betreffende gegevens uitvoeren vanaf de aanmaakdatum van de dataweergave. Als u bijvoorbeeld op 1 juni een dataweergave maakt, dan kunt u een rapport uitvoeren over gegevens vanaf 1 juni, maar niet over gegevens die vóór 1 juni zijn verzameld.

Als u moet rapporteren over gegevens van voor de aanmaakdatum van de dataweergave, dan neemt u de eerste ongefilterde dataweergave en stelt u de gewenste periode en andere factoren in om specifieke gegevens weer te geven. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u geen filters toepast op die dataweergave.

Als u een dataweergave verwijdert, dan is die specifieke benadering van de gegevens verdwenen. Onherstelbaar. Als u denkt dat u ooit wilt rapporteren over die bepaalde weergave van gegevens, dan moet u die dataweergave niet verwijderen.

Als u rapporten in Google Analytics wilt bekijken, dan moet u eerst een dataweergave selecteren. Hoewel Google Analytics een standaardreeks rapporten bevat, bevatten alleen de rapporten die overeenkomen met de verzamelde gegevens voor de dataweergave enige inhoud.

Gebruikers

U kunt gebruikers toevoegen aan een Google Analytics-account. U kunt die gebruikers toevoegen op account-, property- of dataweergaveniveau, en u kunt hun toegang op elk niveau beperken. Wanneer u een gebruiker toevoegt, identificeert u die persoon met een e-mailadres dat is geregistreerd in Google-accounts en wijst u de toepasselijke rechten toe. Afhankelijk van de rechten die u toewijst, kan die gebruiker andere gebruikers beheren, beheertaken uitvoeren zoals het maken van extra dataweergaven en filters, en de rapportgegevens bekijken.