Kiểm tra cài đặt mã theo dõi web của bạn

Đảm bảo bạn đang thu thập dữ liệu và nhìn thấy dữ liệu trong báo cáo của mình.

Nếu bạn không chắc chắn rằng liệu mã theo dõi của bạn có đang hoạt động đúng hay không, hãy thử một trong các tùy chọn bên dưới để kiểm tra cài đặt của mình.

Trong bài viết này:

Kiểm tra báo cáo Thời gian thực của bạn

Báo cáo Thời gian thực cho bạn xem hoạt động hiện tại trên trang web của bạn. Nếu các báo cáo này có dữ liệu, thì mã theo dõi của bạn đang thu thập dữ liệu và gửi đến Analytics như được mong đợi.

Báo cáo Tổng quan về thời gian thực và báo cáo Hành vi cho bạn xem hoạt động cho các trang cụ thể. Nếu bạn chưa thêm mã theo dõi vào tất cả các trang trên trang web của mình, bạn có thể kiểm tra các báo cáo này để xem liệu mã theo dõi có đang gửi dữ liệu từ các trang mà bạn đã gắn thẻ hay không. Các báo cáo này chỉ hiển thị hoạt động cho các trang hoạt động tích cực nhất, do đó các báo cáo này không cung cấp đánh giá đầy đủ, nhưng chúng là tín hiệu tốt cho biết mã theo dõi của bạn đang hoạt động đúng.

Để xem các báo cáo Thời gian thực:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Điều hướng đến chế độ xem trong thuộc tính mà bạn đã thêm mã theo dõi vào. Nếu bạn chỉ mới thêm mã theo dõi vào thuộc tính này (trang web) gần đây, có khả năng sẽ chỉ có một chế độ xem.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Chọn Thời gian thực > Tổng quan hoặc Thời gian thực > Hành vi.
Bạn có thể sử dụng Hành vi > Báo cáo nội dung trang web để kiểm tra các trang không xuất hiện trong các báo cáo Thời gian thực, nhưng lưu ý rằng phải mất 24-48 giờ để xử lý dữ liệu cho báo cáo không phải thời gian thực.

Sử dụng Hỗ trợ thẻ Google để xác minh cài đặt của bạn

Hỗ trợ thẻ Google là tiện ích miễn phí của trình duyệt Chrome cho bạn biết liệu thẻ Google Analytics (mã theo dõi) có đang kích hoạt đúng hay không. Hỗ trợ thẻ cho phép bạn ghi lại hành trình của người dùng trên trang web của bạn, sau đó xem báo cáo tất cả lần truy cập được gửi trong hành trình đó và xem có bất kỳ lỗi nào liên quan đến việc gửi các lần truy cập đó hay không.

Hình ảnh bên dưới cho thấy ví dụ về các loại lỗi mà Hỗ trợ thẻ phát hiện:

Lỗi và cảnh báo GTR
Cảnh báo của Bản ghi hỗ trợ thẻ Google

Xem ví dụ về báo cáo Hỗ trợ thẻ.

Tìm hiểu thêm về việc cài đặt Hỗ trợ thẻ Google và ghi lại hành trình của người dùng.

 

Khắc phục sự cố thiết lập mã theo dõi

Nếu bạn không thấy dữ liệu trong tài khoản Analytics hoặc bạn thấy số lượng phiên giảm đáng kể, hãy dùng thử trình khắc phục sự cố này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?