Kiểm tra thông tin thiết lập thẻ

Đảm bảo bạn đang thu thập dữ liệu và nhìn thấy dữ liệu trong báo cáo của mình.

Nếu bạn không chắc chắn rằng liệu thẻ Google Analytics của bạn có đang hoạt động đúng hay không, hãy thử một trong các tùy chọn bên dưới để kiểm tra thông tin thiết lập của mình.

Nội dung trong bài viết này:

Kiểm tra báo cáo Thời gian thực của bạn

Báo cáo Thời gian thực cho bạn xem hoạt động hiện tại trên trang web của bạn. Nếu các báo cáo này có dữ liệu thì đoạn mã của bạn đang thu thập dữ liệu và gửi đến Analytics như dự kiến.

Báo cáo Tổng quan về thời gian thực và báo cáo Hành vi thời gian thực cho bạn xem hoạt động cho các trang cụ thể. Nếu chưa thêm đoạn mã vào tất cả các trang trên trang web, bạn có thể kiểm tra các báo cáo này để xem liệu đoạn mã có đang gửi dữ liệu từ các trang mà bạn đã gắn thẻ hay không. Các báo cáo này chỉ hiển thị hoạt động cho các trang hoạt động tích cực nhất, do đó các báo cáo này không cung cấp đánh giá đầy đủ, nhưng chúng là tín hiệu tốt cho biết đoạn mã của bạn đang hoạt động đúng.

Dưới đây là hướng dẫn xem các báo cáo Thời gian thực:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Chuyển đến chế độ xem trong thuộc tính mà bạn đã thêm đoạn mã vào. Nếu bạn chỉ mới thêm đoạn mã vào thuộc tính này (trang web) gần đây, có khả năng sẽ chỉ có một chế độ xem.
  3. Mở Báo cáo.
  4. Chọn Thời gian thực > Tổng quan.
Bạn có thể sử dụng báo cáo Hành vi > Nội dung trang web để kiểm tra các trang không xuất hiện trong báo cáo Thời gian thực, nhưng lưu ý rằng thời gian xử lý dữ liệu phải mất 24-48 giờ cho báo cáo không phải thời gian thực.

Sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ Google để xác minh thông tin thiết lập

Hỗ trợ thẻ Google là tiện ích miễn phí của trình duyệt Chrome cho bạn biết liệu thẻ Google Analytics (đoạn mã) có đang kích hoạt đúng hay không. Tiện ích Hỗ trợ thẻ cho phép bạn ghi lại hành trình của người dùng trên trang web của bạn, sau đó xem báo cáo tất cả lần truy cập được gửi trong hành trình đó và xem có bất kỳ lỗi nào liên quan đến việc gửi các lần truy cập đó hay không.

Hình ảnh bên dưới cho thấy ví dụ về các loại lỗi mà Hỗ trợ thẻ phát hiện:

Lỗi và cảnh báo GTR
Cảnh báo của Bản ghi hỗ trợ thẻ Google

Xem ví dụ về báo cáo Hỗ trợ thẻ.

Tìm hiểu thêm về việc cài đặt tiện ích Hỗ trợ thẻ Google và ghi lại hành trình của người dùng.

 

Khắc phục sự cố thiết lập thẻ

Nếu bạn không thấy dữ liệu trong tài khoản Analytics hoặc bạn thấy số lượng phiên giảm đáng kể, hãy dùng thử trình khắc phục sự cố này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?