Thiết lập theo dõi Analytics bằng gtag.js

gtag.js là một thư viện gắn thẻ web hoạt động cho các sản phẩm đo lường trang web, theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại – cho phép bạn kiểm soát tốt hơn đồng thời triển khai dễ dàng hơn. Khi sử dụng gtag.js, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ các tính năng động và tích hợp mới nhất khi chúng được đưa vào sử dụng.

Trong bài viết này:

Hướng dẫn cơ bản

  1. Nếu bạn chưa tạo thuộc tính, hãy tạo một thuộc tính trong Google Analytics. Tạo một thuộc tính Analytics cho mỗi trang web bạn muốn theo dõi. Tạo thuộc tính sẽ tạo ID theo dõi mà bạn sẽ sử dụng trong đoạn mã theo dõi gtag.js của mình.
  2. Tìm ID theo dõi của bạn, như được trình bày bên dưới. Bạn sẽ sử dụng ID theo dõi này trong đoạn mã theo dõi.
  3. Sao chép và dán đoạn mã theo dõi gtag.js vào mỗi trang web mà bạn muốn theo dõi. Thêm đoạn mã theo dõi ngay sau thẻ mở <head> trên mỗi trang.

Tìm ID theo dõi của bạn

Để tìm ID theo dõi:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
  2. Nhấp vào Quản trị.
  3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
  4. Chọn thuộc tính từ menu trong cột THUỘC TÍNH.
  5. Trong THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi. ID theo dõi của bạn hiển thị ở đầu trang.

Đoạn mã theo dõi

Dán đoạn mã sau ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web. Thay GA_TRACKING_ID bằng ID theo dõi Google Analytics của chính bạn:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Xác minh đảm bảo mã theo dõi đang hoạt động

Để xác minh đảm bảo mã theo dõi đang hoạt động, hãy truy cập vào trang web của bạn và kiểm tra xem lượt truy cập có đang được ghi nhận vào các báo cáo Thời gian thực không.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về gtag.js

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?