[GA4] Phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Tạo phương diện và chỉ số mới từ các thông số sự kiện
Nếu chưa tuỳ chỉnh mã thu thập dữ liệu, thì bạn có thể không cần đọc bài viết này hoặc sử dụng các phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh.

Google Analytics tự động cung cấp nhiều phương diện và chỉ số. Tuy nhiên, nếu đã tuỳ chỉnh mã thu thập dữ liệu để thu thập các thông số sự kiện không đúng chuẩn, bạn cần phải tạo phương diện và/hoặc chỉ số tuỳ chỉnh để sử dụng các thông số sự kiện này. Ví dụ: giả sử bạn thu thập tên tác giả, tiêu đề bài viết và số trang trong bài viết mỗi khi khách truy cập đọc một bài viết trên trang web của bạn.

gtag('event','read_article', {
    "author":"Bill Q",
    "title":"How to Build a Backpack",
    "number_of_pages":2,
});

Bạn có thể tạo một phương diện Tác giả lấy giá trị từ thông số author và chỉ số Article_Length lấy giá trị từ thông số number_of_pages.

Bạn không cần phải thiết lập phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh cho dữ liệu được thu thập thông qua sự kiện được thu thập tự động, tính năng đo lường nâng caosự kiện được đề xuất

Phạm vi người dùng và sự kiện

Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện hoặc trong phạm vi người dùng.

 • Phạm vi sự kiện: Trong ví dụ trên, bạn sẽ tạo phương diện Tác giả để có phạm vi sự kiện.
 • Phạm vi người dùng: Hãy đặt các phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi người dùng để xác định các thuộc tính không thay đổi hoặc ít thay đổi của người dùng, chẳng hạn như "spender=true", "profession=engineer" hoặc "favorite_team=Real Madrid".

Chỉ số tuỳ chỉnh luôn có phạm vi sự kiện.

Các giới hạn

Nếu bạn đạt đến bất kỳ giới hạn nào dưới đây và cần tạo thêm phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh, hãy lưu trữ những phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh mà bạn không sử dụng:

Mục Giới hạn đối với tài sản chuẩn Giới hạn đối với tài sản Analytics 360
Phương diện tuỳ chỉnh ở phạm vi sự kiện 50 125
Phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng 25 100
Tất cả chỉ số tuỳ chỉnh 50 125
 

Cách xem số lượng phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh bạn đã tạo:

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Định cấu hình > Định nghĩa tuỳ chỉnh.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Thông tin về hạn mức.

Một số phương diện tùy chỉnh sẽ không có trong báo cáo của bạn khi được kết hợp với thông tin nhân khẩu học. Bạn có thể bị giới hạn về ngưỡng hoặc gặp lỗi không tương thích khi yêu cầu sử dụng phương diện tuỳ chỉnh cùng với dữ liệu nhân khẩu học.

Các phương pháp hay nhất về phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Trước khi bạn tạo phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh, hãy dùng những phương diện và chỉ số mà Analytics đã điền sẵn theo mặc định.

Nếu bạn có một tài sản Google Analytics 4 chuẩn, hãy tránh tạo phương diện tuỳ chỉnh có số lượng giá trị riêng biệt cao một cách không cần thiết. Phương diện có số lượng giá trị riêng biệt cao có thể tác động tiêu cực đến báo cáo và khiến dữ liệu được tổng hợp vào hàng (other).

Dưới đây là một vài ví dụ dẫn đến những phương diện có số lượng giá trị riêng biệt cao mà bạn không được phép sử dụng hoặc nên tránh:

 • Sử dụng một phương diện tuỳ chỉnh cho một mã nhận dạng duy nhất trên mỗi người dùng; thay vào đó, hãy sử dụng tính năng User-ID.
  • Tìm hiểu thêm về cách sử dụng mã nhận dạng người dùng mà không cần đăng ký Mã nhận dạng người dùng làm Phương diện tuỳ chỉnh.
 • Sử dụng một phương diện tuỳ chỉnh (chẳng hạn như Mã phiên) để gửi mã nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên
 • Gửi dấu thời gian dưới dạng phương diện tuỳ chỉnh

Cuối cùng, bạn không nên đăng ký một phương diện tuỳ chỉnh cho một thông số hiện là phương diện đã được xác định trước, chẳng hạn như phương diện trang và màn hình, hoặc mã giao dịch. Phương diện tuỳ chỉnh này không ảnh hưởng đến số lượng giá trị riêng biệt, nhưng sẽ khiến bạn mất đi một phương diện tuỳ chỉnh. Trước khi sử dụng phương diện tuỳ chỉnh trong GA4, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ các loại phương diện được xác định trước.

Tạo phương diện tuỳ chỉnh

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để tạo phương diện tuỳ chỉnh.

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Định cấu hình > Định nghĩa tuỳ chỉnh.
 2. Nhấp vào Tạo phương diện tuỳ chỉnh.
 3. Nhập tên cho phương diện tùy chỉnh.
  Bạn không thể sử dụng dấu gạch nối trong tên, nhưng có thể sử dụng dấu gạch dưới và khoảng trắng.
 4. Chọn một phạm vi cho phương diện tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm
 5. Nhập một nội dung mô tả cho phương diện tùy chỉnh của bạn.
 6. Chọn một thông số sự kiện hoặc thuộc tính người dùng từ danh sách hoặc nhập tên của một thông số sự kiện hoặc thuộc tính người dùng mà bạn sẽ thu thập trong tương lai.
 7. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ thấy một phương diện tuỳ chỉnh có giá trị (not set) trong 48 giờ đầu tiên.

Tạo chỉ số tuỳ chỉnh

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để tạo chỉ số tuỳ chỉnh.

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Định cấu hình > Định nghĩa tuỳ chỉnh.
 2. Nhấp vào Tạo chỉ số tuỳ chỉnh.
 3. Nhập tên cho chỉ số tùy chỉnh.
  Bạn không thể sử dụng dấu gạch nối trong tên, nhưng có thể sử dụng dấu gạch dưới và khoảng trắng.
 4. Nhập một nội dung mô tả cho phương diện tùy chỉnh của bạn.
 5. Chọn một thông số sự kiện từ danh sách hoặc nhập tên của một thông số sự kiện mà bạn sẽ thu thập trong tương lai.
 6. Chọn một đơn vị đo lường từ trình đơn thả xuống.
  Khi chọn Đơn vị tiền tệ làm đơn vị đo lường, bạn cũng phải xác định chỉ số tuỳ chỉnh làm chỉ số chi phí và/hoặc doanh thu trong mục Loại dữ liệu. Khi xác định chỉ số tuỳ chỉnh làm chỉ số chi phí và/hoặc doanh thu, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào chỉ số đó khi thiết lập vai trò của người dùng để hạn chế quyền truy cập vào chỉ số chi phí và/hoặc doanh thu.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉ số tuỳ chỉnh có thể mất 24-48 giờ để điền dữ liệu.

Chỉnh sửa phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để chỉnh sửa phương diện hoặc chỉ số tuỳ chỉnh.

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào Định cấu hình > Định nghĩa tuỳ chỉnh.
 2. Trong hàng chứa phương diện hoặc chỉ số đó, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm > Chỉnh sửa.
 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn, sau đó nhấp vào Lưu.

Ngừng sử dụng báo cáo thông số tuỳ chỉnh

Thông qua các chỉ số và phương diện tùy chỉnh ở phạm vi sự kiện, các thông số sẽ được xác định cho phương diện và chỉ số trên toàn tài sản. Do đó, bạn có thể tạo một phương diện hoặc chỉ số dựa trên một thông số và báo cáo về phương diện/chỉ số đó cho số lượng sự kiện không giới hạn. Trước đây, thông qua báo cáo thông số tuỳ chỉnh, các thông số được xác định cho từng sự kiện riêng lẻ. Do đó, nếu muốn báo cáo về cùng một thông số cho 5 sự kiện khác nhau, bạn phải sử dụng 5 trong hạn mức 100 phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh của mình.

Khi ngừng sử dụng báo cáo thông số tùy chỉnh, Analytics vẫn giữ nguyên dữ liệu tổng hợp trước đây trong phạm vi sự kiện, và dữ liệu tổng hợp mới sẽ bổ sung liền mạch cho dữ liệu trước đây. Trong trường hợp một thông số được đăng ký cho nhiều sự kiện, Analytics sẽ phân biệt giữa các sự kiện đó bằng cách gán tên cho phương diện/chỉ số bao gồm tên sự kiện hiện được chỉ định (ví dụ: “custom_dimension_name [event_name]”).

Tốt nhất là bạn nên xoá những phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh trùng lặp (được đăng ký trên nhiều sự kiện) để tiết kiệm hạn mức.

Phương diện tùy chỉnh trong phạm vi người dùng giúp bạn không phải suy nghĩ về "vùng". Thuộc tính người dùng trở thành bí danh cho các vùng phương diện tuỳ chỉnh trong phạm vi người dùng. Do đó, các nhà phát triển có thể tập trung vào việc theo dõi các điểm dữ liệu được đặt tên có ý nghĩa mà không phải liên kết từng điểm dữ liệu với một số vùng tuỳ ý.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false