บทความนี้เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โปรดดูส่วน Universal Analytics หากคุณยังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อยู่ ซึ่งจะหยุดการประมวลผลข้อมูลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 (1 ตุลาคม 2023 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360 )

[GA4] สร้างมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเอง

Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้และกิจกรรมโดยค่าเริ่มต้น และแสดงข้อมูลผ่านมิติข้อมูลและเมตริก

เมื่อ Analytics ไม่ได้รวบรวมข้อมูลสําคัญต่อธุรกิจโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้และพารามิเตอร์เหตุการณ์ที่กําหนดเองลงในเว็บไซต์หรือแอปที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ จากนั้นเพิ่มข้อมูลลงในมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเอง และคุณจะดูข้อมูลดังกล่าวใน Analytics ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ก่อนสร้างมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเอง

 • ใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่ Analytics สร้างขึ้นโดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 มาตรฐาน ให้หลีกเลี่ยงการสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่มีคาร์ดินัลลิตี้สูง มิติข้อมูลเหล่านี้เป็นมิติข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 500 ค่าต่อวันและอาจส่งผลเสียต่อรายงานและทําให้ข้อมูลรวมอยู่ในแถว (อื่นๆ) ตัวอย่างเช่น สําหรับมิติข้อมูลที่มีคาร์ดินัลลิตี้สูง เช่น รหัสผู้ใช้ (กล่าวคือ ในกรณีที่คุณต้องการรวบรวมรหัสสําหรับผู้ใช้ที่เจาะจงแต่ละราย) ให้ใช้ฟีเจอร์ User-ID

ทำความเข้าใจขอบเขต

คุณสามารถสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเองโดยมีขอบเขตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์จะอธิบายการดําเนินการของผู้ใช้ และมาจากพารามิเตอร์เหตุการณ์ ซึ่งค่าของมิติข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผู้ดําเนินการอย่างอื่นในเว็บไซต์/แอปของคุณ
 • มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้จะอธิบายผู้ที่ดําเนินการ และมาจากพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งค่าของมิติข้อมูลดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนักเมื่อมีผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปของคุณ

คุณต้องใช้ขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับเมตริกที่กําหนดเองเสมอ

ขีดจำกัด

หากถึงขีดจํากัดอย่างใดอย่างหนึ่งและจําเป็นต้องสร้างมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองเพิ่มเติม ให้คุณเก็บรายการที่ไม่ได้ใช้

รายการ ขีดจํากัดของพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐาน ขีดจํากัดของพร็อพเพอร์ตี้ 360
มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ 50 125
มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้ 25 100
เมตริกที่กําหนดเองทั้งหมด 50 125

วิธีดูจํานวนมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

 1. ไปที่กําหนดค่า > คําจํากัดความที่กําหนดเองในการนําทางด้านซ้าย
 2. คลิกข้อมูลโควต้าที่ด้านขวาบน

มิติข้อมูลที่กําหนดเองบางรายการจะใช้ไม่ได้ในรายงาน เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลประชากร คุณอาจพบปัญหาข้อจํากัดด้านเกณฑ์หรือความไม่เข้ากัน เมื่อขอมิติข้อมูลที่กําหนดเองพร้อมข้อมูลประชากร

สร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเองได้

 1. คลิกกําหนดค่า > คําจํากัดความที่กําหนดเองในการนําทางด้านซ้าย
 2. คลิกสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเอง
 3. ป้อนชื่อมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
  คุณใช้ขีดกลางในชื่อไม่ได้ แต่สามารถใช้ขีดล่างและการเว้นวรรคแทนได้
 4. เลือกขอบเขตสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 5. ป้อนคําอธิบายสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเอง
 6. เลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จากรายการ หรือป้อนชื่อพารามิเตอร์เหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่คุณจะรวบรวมในอนาคต
 7. คลิกบันทึก

คุณจะเห็นค่า (not set) สําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเองในช่วง 48 ชั่วโมงแรก

สร้างเมตริกที่กำหนดเอง

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะสร้างเมตริกที่กําหนดเองได้

 1. คลิกกําหนดค่า > คําจํากัดความที่กําหนดเองในการนําทางด้านซ้าย
 2. คลิกสร้างเมตริกที่กําหนดเอง
 3. ป้อนชื่อเมตริกที่กำหนดเอง
  คุณใช้ขีดกลางในชื่อไม่ได้ แต่สามารถใช้ขีดล่างและการเว้นวรรคแทนได้
 4. ป้อนคําอธิบายสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเอง
 5. เลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์จากรายการ หรือป้อนชื่อพารามิเตอร์เหตุการณ์ที่คุณจะเก็บรวบรวมในอนาคต
 6. เลือกหน่วยวัดจากเมนูแบบเลื่อนลง
  เมื่อเลือกสกุลเงินเป็นหน่วยวัด คุณจะต้องระบุเมตริกที่กําหนดเองเป็นเมตริกค่าใช้จ่ายและ/หรือรายได้ในส่วนประเภทข้อมูลด้วย เมื่อระบุเมตริกที่กําหนดเองเป็นเมตริกค่าใช้จ่ายและ/หรือรายได้แล้ว คุณจะสามารถจํากัดการเข้าถึงเมตริกนั้นได้เมื่อกําหนดค่าบทบาทของผู้ใช้ที่จํากัดการเข้าถึงเมตริกค่าใช้จ่ายและ/หรือรายได้
 7. คลิกบันทึก

เมตริกที่กําหนดเองอาจใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงในการป้อนข้อมูล

แก้ไขมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะแก้ไขมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองได้

 1. คลิกกําหนดค่า > คําจํากัดความที่กําหนดเองในการนําทางด้านซ้าย
 2. คลิก เพิ่มเติม > แก้ไข ในแถวของมิติข้อมูลหรือเมตริกนั้น
 3. ทําการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ แล้วคลิกบันทึก

เก็บมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเอง

หากใช้โควต้าถึงขีดจํากัดแล้ว คุณสามารถเก็บมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่ไม่ได้ใช้เอาไว้ เพื่อให้สามารถสร้างมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองได้มากขึ้น

การเก็บมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองจะส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย การสํารวจ หรือกลุ่มใดก็ตามที่อิงตามมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่เก็บไว้นั้น

การเปลี่ยนแปลงนี้ยกเลิกไม่ได้และคืนค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ได้

วิธีเก็บมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเอง

 1. คลิกกําหนดค่า > คําจํากัดความที่กําหนดเองในการนําทางด้านซ้าย
 2. ในแถวของมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กำหนดเอง ให้คลิก เพิ่มเติม > เก็บ

รายการเอนทิตีอื่นๆ ใน Analytics (เช่น กลุ่มเป้าหมาย การสํารวจ) ที่ใช้คําจํากัดความที่กําหนดเองจะปรากฏขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เมื่อคุณเก็บมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะกลายเป็นไม่ถูกต้อง และกลุ่มเป้าหมายจะไม่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ใหม่รายใดก็ตาม

ระบบจะเก็บข้อมูลย้อนหลังของกลุ่มเป้าหมายไว้ แต่จะไม่มีการสร้างข้อมูลใหม่เมื่อกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นไม่ถูกต้อง

คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ได้ (เช่น Google Ads, Google Optimize)

หากคุณเคยส่งออกกลุ่มเป้าหมายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก่อนหน้านี้ กลุ่มเป้าหมายนั้นจะยังคงทํางานตามที่คาดไว้ แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ได้รวบรวมผู้ใช้ใหม่ จํานวนผู้ใช้จึงจะลดลงเมื่อระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ที่มีอยู่หมดอายุลง จนกว่ากลุ่มเป้าหมายจะไม่มีผู้ใช้อยู่

หากกลุ่มเป้าหมายมีมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่เก็บไว้ คุณจะเห็นไอคอนคําเตือนข้างชื่อกลุ่มเป้าหมายในรายการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

เมื่อแก้ไขการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณจะเห็นข้อความเพิ่มเติมที่ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายมีมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่เก็บไว้

คุณไม่สามารถแก้ไขเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายได้ หากต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่ไม่มีมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่เก็บไว้ คุณจะต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งหมด
การสํารวจและกลุ่ม

ไอคอนคําเตือนที่คล้ายกับไอคอนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บไว้จะปรากฏในเครื่องมือ "การสํารวจ" สําหรับการสํารวจหรือกลุ่มที่มีมิติข้อมูลหรือเมตริกที่กําหนดเองที่เก็บไว้ นอกจากนี้ รายการมิติข้อมูลและเมตริกในการสํารวจยังระบุคําจํากัดความที่กําหนดเองที่เก็บไว้โดยมีไอคอนคําเตือนด้วย

และเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย การสํารวจและกลุ่มซึ่งมีคําจํากัดความที่กําหนดเองที่เก็บไว้จะถือว่าเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องและจะไม่โหลด

หากคุณลบคําจํากัดความที่กําหนดเองที่เก็บไว้ การสํารวจหรือกลุ่มก็จะโหลด

แม้ว่าคําจํากัดความที่กําหนดเองที่เก็บไว้จะปรากฏในรายการมิติข้อมูลและเมตริก (พร้อมคําเตือน) แต่คุณก็ไม่สามารถเพิ่มรายการเหล่านั้นลงในการสํารวจหรือกลุ่มได้

การเลิกใช้งานการรายงานพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง

เมื่อคุณใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ ระบบจะระบุพารามิเตอร์ให้กับมิติข้อมูลและเมตริกของทั้งพร็อพเพอร์ตี้ เพื่อให้คุณสร้างมิติข้อมูลหรือเมตริกรายการเดียวตามพารามิเตอร์ และรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับพารามิเตอร์นั้นได้มากเท่าที่ต้องการ ก่อนหน้านี้ เมื่อใช้การรายงานพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง ระบบจะระบุพารามิเตอร์ของแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น หากต้องการรายงานพารามิเตอร์เดียวกันของ 5 เหตุการณ์ที่ต่างกัน คุณต้องใช้ 5 รายการจากโควต้าของมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง 100 รายการ

หลังจากการเลิกใช้งานการรายงานพารามิเตอร์ที่กําหนดเอง Analytics ได้เก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังที่รวบรวมไว้และกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมใหม่ก็สามารถใช้เสริมกับข้อมูลย้อนหลังได้อย่างราบรื่น ในกรณีที่มีการบันทึกพารามิเตอร์เดียวสำหรับหลายเหตุการณ์ Analytics จะแยกความแตกต่างของแต่ละเหตุการณ์โดยกําหนดชื่อมิติข้อมูล/เมตริกที่มีชื่อเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน (เช่น “custom_dimension_name [event_name]”)

แนวทางปฏิบัติแนะนำคือ คุณควรนำมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่ซ้ำกันซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในหลายๆ เหตุการณ์ออก เพื่อช่วยประหยัดโควต้า

มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง "ช่อง" ระบบจะเรียกพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เป็นชื่อแทนของช่องมิติข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนาแอป/เว็บไซต์มุ่งเน้นที่การติดตามจุดข้อมูลซึ่งมีชื่อที่มีความหมายได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมโยงจุดข้อมูลแต่ละจุดเข้ากับหมายเลขช่องที่กําหนดเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
69256
false
false