Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, pozrite si sekciu Universal Analytics tohto centra pomoci.

[GA4] Import údajov o nákladoch

Nenahrávajte súbor, ktorý obsahuje duplicitné kľúče. Výsledkom môžu byť nekonzistentné údaje prehľadov.

Import údajov o nákladoch umožňuje analyzovať návratnosť investícií a porovnávať výkonnosť kampaní v prípade všetkých vašich investícií do online reklamy a marketingu.

Ako funguje import údajov o nákladoch

Import údajov o nákladoch importuje údaje generované kampaňami mimo Googlu, ako sú e‑mailové marketingové kampane a reklama v sociálnych médiách. Analytics potom skombinuje tieto údaje s údajmi o výnosoch a konverziách, na základe čoho vypočíta metriky, ako sú cena za kliknutie/konverziu mimo Googlu a návratnosť výdavkov na reklamu mimo Googlu pre jednotlivé kampane, zdroje a médiá. Môžete tak porovnávať údaje o výkonnosti v rámci všetkých svojich reklamných iniciatív. Tieto údaje si môžete pozrieť v prehľade Akvizícia a cena mimo Googlu.

Keďže skutočné náklady na reklamy sa počas prevádzky kampaní menia, môžete pravidelne nahrávať údaje týkajúce sa tých istých identifikátorov kampaní, pričom Analytics použije v prehľadoch a prieskume najnovšie hodnoty. 

Úloha vlastných webových adries kampaní

Kľúčom k analýze návratnosti investícií v platených kampaniach je pridanie vlastných parametrov kampane do všetkých koncových webových adries v reklamnom systéme mimo Googlu, ktorý používate. Vďaka tomu môžete spojiť údaje o nákladoch z externých zdrojov s údajmi relácií v službe Analytics.

Príklad vlastných parametrov kampane

Obchod s chovateľskými potrebami robí letný výpredaj. Koncovú webovú adresu v reklame označí parametrami sledovania kampane (utm_id, utm_source, utm_medium). Výsledná webová adresa bude vyzerať približne takto:

http://www.examplepetstore.com?utm_id=123_1a2b3c_abc&utm_campaign=Letny%2Bvypredaj&utm_source=ad%2Bnetwork&utm_medium=cpc&utm_term=cpc_keyword&utm_content=hero

Keď používateľ klikne na reklamu s touto webovou adresou, jeho návštevu webu vzorového obchodu možno spojiť s kampaňou letného výpredaja. Analytics nastaví v rámci relácie nasledujúce hodnoty:

Názov dimenzie v službe Analytics Vlastný parameter kampane Hodnota nastavená v službe Analytics
Identifikátor kampane utm_id 123_1a2b3c_abc
Zdroj utm_source reklamná sieť
Médium utm_medium czk

 

V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4 sú povinné parametre identifikátor kampane (utm_id), zdroj (utm_source) a médium (utm_medium).

Do webových adries môžete pridať ďalšie parametre, ktoré sa tradične používajú vo vlastníctvach v službe Universal Analytics, ako sú názov kampane (utm_campaign), výraz kampane (utm_term) a obsah kampane (utm_content). Nie sú však povinné a nemožno ich zahrnúť do importovaného súboru.

Vďaka tomu má Analytics k dispozícii parametre sledovania kampane spojené s danou reláciou a existuje spôsob, ako skombinovať údaje v službe Analytics s externým zdrojom údajov o nákladoch.

Vytvorenie súboru CSV

Vytvorte súbor CSV s dimenziami a metrikami cien (pozrite si šablónu uvedenú nižšie).

Nahranie údajov

Všeobecný postup nahrávania je uvedený v článku Import údajov.

Pri vytváraní zdroja údajov vyberte Údaje o nákladoch.

Pri mapovaní polí služby Analytics k importovaným poliam uvidíte niečo takéto:

V prvom stĺpci uvidíte:

 • polia služby Analytics (v tomto prípade Identifikátor kampane, Zdroj kampane, Médium kampane, Dátum), ku ktorým pripájate údaje (nazývajú sa aj kľúče schémy);
 • dimenzie a metriky kampane, ktoré zodpovedajú poliam vo vašom súbore CSV (napr. Názov kampane, Denné náklady atď.).

Identifikátor kampane, Zdroj kampane a Médium kampane sa zhodujú s vlastnými parametrami kampane utm_id, utm_source a utm_medium, ktoré ste použili v koncovej webovej adrese.

V druhom stĺpci vyberte zodpovedajúce polia v súbore CSV:

Po nahraní údajov môže trvať až 24 hodín, kým Analytics sprístupní tieto údaje v prehľadoch, publikách a prieskumoch. Používatelia musia interagovať s vašou kampaňou po nahraní údajov, aby mohli byť tieto metriky a vlastnosti kampane spojené s aktivitou používateľa.

Hodnoty metrík a dimenzií môžete prepísať nahraním nových hodnôt.

Odstránením zdroja údajov o nákladoch zo služby na nahrávanie údajov neodstránite hodnoty uložené v dimenziách a metrikách súvisiacej kampane. V prípade potreby (a podobne ako pri všetkých ostatných metodológiách zhromažďovania) však možno budete musieť odobrať používateľov alebo vymazať údaje, aby ste odstránili údaje nahrané prostredníctvom importu údajov.

Podrobnosti zdroja údajov

Legenda

 • Rozsah: určuje, ktoré udalosti budú spojené s hodnotami dimenzie importu. Existujú štyri úrovne rozsahu: prístup, relácia, používateľ a výrobok. Ďalšie informácie o rozsahu
 • Schéma: obsahuje dimenzie a metriky, ktoré vytvárajú štruktúru importovaných údajov. Hlavičky nahraných súborov musia zodpovedať schéme, ktorú definujete pre daný zdroj údajov.

Dimenzie a metriky uvedené pre schému slúžia iba na referenčné účely a nemusia byť úplné. Skutočné dostupné dimenzie a metriky sa zobrazia v používateľskom rozhraní, keď vytvoríte zdroj údajov.

Rozsah Tieto údaje nemajú žiadny rozsah, pretože ide o denné súhrnné údaje a súhrn mnohých udalostí v rámci relácií a používateľov za jednotlivé dni.
Schéma

Tieto dimenzie sú povinné:

 • identifikátor kampane (utm_id),
 • zdroj (utm_source),
 • médium (utm_medium),
 • dátum (ISO 8601: RRRR-MM-DD).

Nasledujúca dimenzia je nepovinná, ale odporúča sa:

 • názov.

Vyžaduje sa aspoň jedna z nasledujúcich metrík:

 • kliknutia (denná hodnota) (nepovinné),
 • cena (denná hodnota vo formáte 0,000.00) (nepovinné, ale očakáva sa),
 • zobrazenia (denná hodnota) (nepovinné).

Šablóna

Tu je vzorová šablóna údajov o nákladoch vo formáte CSV. Postupujte podľa nej, ak potrebujete súbory na nahranie vytvoriť manuálne.

utm_id utm_campaign utm_source utm_medium date impressions clicks cost
bing_123abc Letna_zabava bing czk 2020-12-01 12242371 367271 36727.10
facebook_456def Jesenne_potesenie facebook czk 2020-12-01 3429267 34292 8573.00
twitter_789ghi Zimna_krajina_zazrakov twitter czk 2020-12-01 9732461 194649 29197.35

 

 

Import údajov o nákladoch z iných platforiem

Nasledujúce sekcie obsahujú všeobecné pokyny na export údajov o nákladoch kampaní z rôznych platforiem (napr. Facebook, Twitter, Microsoft) a nájdete v nich aj odkazy na natívnu dokumentáciu pre tieto platformy.

Keďže tieto platformy nemusia nevyhnutne poskytovať údaje v rovnakom formáte, aký sa používa natívne v službe Analytics, musíte zabezpečiť, aby údaje exportované z týchto platforiem a importované do služby Analytics vyhovovali formátu, ktorý očakáva Analytics (napr. identifikátor, zdroj, médium a dátum).

Exportované údaje musia zodpovedať nasledujúcim povinným, odporúčaným a voliteľným dimenziám a metrikám (no nesmú prekročiť ich hodnoty):

 • identifikátor [povinný],
 • zdroj [povinný],
 • médium [povinné],
 • dátum [povinný],
 • názov [nepovinný, ale odporúča sa],
 • cena (nepovinná, ale očakáva sa),
 • kliknutia (nepovinné),
 • zobrazenia (nepovinné).

Zhromažďovanie identifikátorov kampaní

Rôzni dodávatelia vrátane dodávateľov uvedených nižšie poskytujú rôzne mechanizmy na zahrnutie identifikátora kampane, názvu, zdroja a média v cieli kliknutia reklamy (odkaz na váš web, na ktorý klikajú koncoví používatelia). Odporúčame používať funkcie automatického vypĺňania poskytované dodávateľmi, ak sú dostupné. Ak tieto funkcie nie sú dostupné, možno budete musieť poskytnúť úplné webové adresy priamo dodávateľovi.

Facebook

Exportujte údaje pomocou služby Facebook Ads Manager.

 1. V službe Ads Manager kliknite na ikonu Export & Import (Export a import).
 2. Vyberte možnosť prispôsobenia exportu tak, aby zahŕňal dimenzie a metriky uvedené vyššie.

Súvisiace zdroje

Rozdiely medzi názvami polí v službe Ads Manager a názvami stĺpcov v tabuľke na import alebo export (iba po anglicky)

Aplikácie pre Android na platforme Firebase

Pomocou udalosti campaign_details môžete zhromažďovať ekvivalent údajov, ktoré zhromažďujete pomocou parametra utm_id v prípade webových kampaní.

Na zhromažďovanie týchto údajov použite FirebaseAnalytics.Param.CP1 (vlastný parameter).

Aplikácie pre iOS na platforme Firebase

Pomocou konštanty AnalyticsParameterCampaign môžete zhromažďovať ekvivalent údajov, ktoré zhromažďujete pomocou parametra utm_id v prípade webových kampaní.

LinkedIn

Údaje kampaní exportujte pomocou služby Campaign Manager.

 1. V sekcii Report Type (Typ prehľadu) vyberte Campaign performance (Výkonnosť kampane), aby ste si mohli vybrať, ktoré zobrazenie stĺpcov použijete pri exporte vo formáte CSV.
 2. Vyberte iba dimenzie a metriky uvedené vyššie (inak sa import nepodarí).

Súvisiace zdroje

Microsoft

Pomocou prehľadov služby Microsoft Advertising môžete exportovať súbor CSV s údajmi.

 1. Nakonfigurujte prehľad kampane, ktorý obsahuje dimenzie a metriky uvedené vyššie.
 2. Údaje exportujte pomocou možnosti Download (Stiahnuť).

Údaje kampaní môžete exportovať aj pomocou aplikácie Microsoft Advertising Editor.

Twitter

Pomocou možnosti Export (Exportovať) vpravo hore na informačnom paneli kampane môžete exportovať súbor CSV s údajmi kampane.

Twitter neposkytuje natívnu podporu dimenzií zdroj a médium. Zdroj môžete pevne naprogramovať ako „twitter“. Hodnoty, ktoré uvediete ako médium, by mali predstavovať individuálne médiá, ktoré používate v prípade jednotlivých identifikátorov kampaní.

Verizon

Údaje z účtu inzerenta môžete sťahovať a upravovať pomocou hromadných súborov reklamnej platformy Native.

Predvolený súbor na stiahnutie zahŕňa ďalšie dimenzie, ktoré nemožno importovať do služby Analytics. Pred importom je potrebné tieto stĺpce odstrániť a riadky podľa potreby konsolidovať tak, aby súbor CSV obsahoval iba dimenzie a metriky uvedené vyššie (inak sa import nepodarí).

Obmedzenia importu údajov o nákladoch

Import údajov o nákladoch používa spájanie v čase otvorenia prehľadu a odoslania dopytu. Importované údaje o nákladoch tak môžete spojiť s udalosťami, ktoré už spracovala služba Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false