[GA4] Om Dataimport

Ladda upp data från externa källor och slå ihop den med din Analytics-data

Varför ska jag använda Dataimport?

Varje affärssystem du använder genererar egen data. Ditt CRM-system kan innehålla information om kundlojalitet, livstidsvärden och produktanvändning. Om du är webbutgivare kan ditt innehållshanteringssystem lagra datadimensioner, som författare och artikelkategori. Om du driver ett e-handelsföretag lagrar du attribut som pris, stil och storlek.

Du använder Analytics för att mäta trafik och resultat för dina webbplatser och appar.

Vanligtvis lagras denna uppsättning data i en separat silo och påverkas inte av annan data. Med Dataimport kan du sammanfoga all data i Analytics enligt ett definierat schema för att öppna upp dessa silor, låsa upp nya insikter och demokratisera din data.

Hur fungerar Dataimport?

Ladda upp data

Du laddar upp CSV-filer som innehåller extern data till en Analytics-egendom. Du kan exportera dessa CSV-filer från ett lokalt affärsprogram, som ett CRM- eller CMS-system. För mindre datavolymer kan du skapa filerna manuellt i en textredigerare eller ett kalkylark.

Dataimport kopplar den uppladdade offlineinformationen till den händelsedata som samlat in av Analytics. Den importerade informationen förbättrar dina rapporter, jämförelser och målgrupper. Resultatet blir en mer komplett bild av online- och offlineaktiviteten.

Sammanfoga data

Data kan sammanfogas på två olika sätt beroende på typen av importerad data:

 • Insamlings-/behandlingstid: Importerad data sammanfogas med Analytics-data i samband med att Analytics-data samlas in och behandlas som om den samlades in vid händelsen. Sammanfogad data sparas i aggregeringstabellerna i Analytics. Den importerade datan sammanfogas inte med historisk data i Analytics (data som redan har bearbetats). Om du raderar den importerade datafilen sker inga ytterligare sammanfogningar, men de som redan har skett finns kvar.

  Användaruppgifter och offlinehändelsedata samlas in vid insamlings-/behandlingstidpunkten.
 • Rapporterings-/frågetid: Importerad data sammanfogas med Analytics-data när du öppnar en rapport och Analytics initierar en sökning i denna rapportdata. Denna typ av sammanfogning är tillfällig: Om du raderar den importerade datafilen sker inga ytterligare sammanfogningar och den sammanfogade informationen är inte längre tillgänglig i Analytics.

  Kostnads- och artikeldata sammanfogas vid rapporterings-/söktidpunkten

  Tidsdata för rapporter/sökfrågor är inte tillgänglig när du skapar målgrupper i Analytics eller när du skapar segment i Utforskningar.

Typer av metadata som du kan importera

Metadata

När du importerar metadata utökas den data som redan har samlats in och behandlats av en egendom. Metadata lagras vanligtvis i en anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde, men i vissa fall kanske du vill skriva över standardinformationen som redan har samlats in (till exempel när du importerar en produktkatalog med uppdaterade kategorier).

Du kan importera följande typer av data:

 • Kostnadsdata: Data från tredje parts annonsnätverk (inte Google), till exempel klick, kostnader och exponeringar
 • Artikeldata: Produktmetadata som storlek, färg, stil och andra produktrelaterade dimensioner
 • Användardata: Metadata om användare, till exempel en lojalitetsbedömning eller ett livstidsvärde, som du kan använda för att skapa segment och remarketinglistor
 • Offlinehändelser: Offlinehändelser från källor som saknar internetanslutning eller stöd för insamling av händelser i realtid

Begränsningar

Totalt lagringsutrymme 10 GB
Datakällans storlek 1 GB
Dagliga uppladdningar

Antal uppladdningar: 24

Kumulativ gräns: 10 GB 

Importera data

När du importerar data skapar du en datakälla. En datakälla är kombinationen av CSV-filen som du vill ladda upp och en mappning av befintliga Analytics-fält till fälten i din CSV-fil. Exempel:

 

Ladda inte upp en fil som innehåller dubbletter av nycklar (t.ex. två fält med namnet user_id)

Läs mer om datakällor

Starta importprocessen

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Klicka på Dataimport i kolumnen Egendom.
 3. Skapa en ny datakälla eller välj en befintlig. (Se följande avsnitt.)

Skapa en ny datakälla

 1. Klicka på Skapa datakälla.
 2. Ge datakällan ett namn.
 3. Välj typ av data:
  • Kostnadsdata (endast import vid sökfråga)
  • Artikeldata (rapportering/import vid sökfråga)
  • Användarattribut efter användar-id (import vid insamling/behandling)
  • Användarattribut efter kund-id (import vid insamling/behandling)
  • Offlinehändelsedata (import vid insamling/behandling)
 4. Klicka på Granska villkoren om du uppmanas att göra det. Denna uppmaning visas om du importerar enhets- eller användardata.
 5. Gör något av följande:
  • Välj Manuell CSV-uppladdning, välj CSV-filen på datorn och klicka på Öppna.
  eller
  • Välj SFTP.
  • Användarnamn för SFTP-server: Ange ditt användarnamn för SFTP-servern.
  • Webbadress till SFTP-servern: Ange webbadressen till SFTP-servern.
  • Frekvens: Välj uppladdningsfrekvens (dagligen, veckovis, månadsvis).
  • Starttid: Välj vilken timme uppladdningen ska starta.
  • När datakällan har skapats visas den offentliga nyckeln för SFTP-servern i gränssnittet där du skapar datakällan. Den finns tillgänglig i informationen om datakällan (se nedan).
 6. Klicka på Nästa för att fortsätta till mappningsfasen.
 7. Välj de Analytics-fält och importerade fält som du vill mappa till varandra. Redigera fältnamnen efter behov.
 8. Klicka på Importera.

Ladda upp data till en befintlig datakälla

 1. Klicka på Importera nu på raden för en befintlig datakälla.
 2. Om datakällan är inställd för CSV-import ska du välja CSV-filen du vill importera och klicka på Öppna.

  CSV-filen måste innehålla samma fält, eller delmängd av fälten, som originalet. Om du vill importera olika fält för samma datatyp måste du radera den befintliga datakällan och skapa en ny.

Visa information om datakälla, importera ny data, radera en datakälla

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Klicka på Dataimport i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på följt av på raden för datakällan.

Du kan se namn, datatyp, offentlig nyckel och historik för varje uppladdning.

 • % importerad: Antalet rader som har importerats delat med antalet rader i importfilen. 100 % innebär att alla rader har importerats.
 • Matchningsfrekvens: Förhållandet mellan nycklar i importfilen som finns i egendomen under de senaste 90 dagarna. 100 % innebär att datan är helt användbar och relevant för din data under de senaste 90 dagarna.

Så här importerar du ny data:

Klicka på Importera nu och välj den aktuella CSV-filen på datorn.

Så här raderar du datakällan:

 1. Klicka på Mer > Radera datakälla.
 2. Läs meddelandet om radering och klicka på Radera datakälla.

Du kan radera data från insamlings-/behandlingstillfället, men om du vill ta bort data som tidigare har laddats upp från alla händelser som behandlats av Analytics kan du vara tvungen att följa upp med att radera en användare eller ett användarattribut (läs mer). Om du raderar en fil som redan har importerats tas inte den bearbetade data bort som har kopplats till händelser som samlats in sedan importen slutfördes.

 

Reserverade namn och prefix

Följande händelsenamn, namn på händelseparametrar, namn på användarattribut samt prefix är reserverade för användning av Analytics. Om du försöker ladda upp data som innehåller något av de reserverade namnen eller prefixen kommer denna data inte att laddas upp.

Exempel:

 • Om du försöker importera en händelse med ett reserverat namn laddas händelsen och dess parametrar inte upp.
 • Om du försöker importera en händelse med ett giltigt namn, men en av parametrarna använder ett reserverat namn, importeras händelsen men parametern med det reserverade namnet importeras inte.

Reserverade händelsenamn

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Reserverade namn på händelseparametrar

 • firebase_conversion

Reserverade namn på användarattribut

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Reserverade prefix (gäller händelseparametrar och användarattribut)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false