[GA4] Import údajov

Nahranie údajov z externých zdrojov a ich spojenie s údajmi služby Analytics

Prečo používať import údajov?

Každý podnikový systém, ktorý používate, generuje vlastné údaje. Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi môže obsahovať informácie, ako sú hodnotenia lojality zákazníkov, kumulované hodnoty a preferované výrobky. Ak ste vlastníkom webu, váš systém na správu obsahu môže ukladať dimenzie, ako sú autor a kategória článku. Ak prevádzkujete firmu v oblasti elektronického obchodu, ukladáte atribúty položiek, ako sú cena, štýl a veľkosť.

Pomocou služby Analytics potom meriate návštevnosť a výkonnosť svojich webov a aplikácií.

Každá skupina údajov zvyčajne existuje vo svojom „sile“ a nie je ovplyvnená inými údajmi. Import údajov umožňuje podľa definovaného harmonogramu spojiť všetky tieto údaje v službe Analytics s cieľom odstrániť tieto „silá“, získať nové štatistiky a demokratizovať údaje.

Ako funguje import údajov

Nahrávanie údajov

Do vlastníctva v službe Analytics nahráte súbory CSV obsahujúce externé údaje. Súbory CSV môžete exportovať z offline podnikového nástroja, ako je systém riadenia vzťahov so zákazníkmi alebo systém na správu obsahu. Pri menších objemoch údajov môžete tieto súbory vytvoriť aj manuálne v textovom editore alebo tabuľkovom procesore.

Import údajov spojí nahrané údaje získané offline s údajmi udalostí, ktoré zhromažďuje Analytics. Importované údaje zlepšujú prehľady, porovnania a publiká. Výsledkom je ucelenejší obraz o online a offline aktivite.

Spájanie údajov

Údaje sa spájajú dvoma rôznymi spôsobmi v závislosti od typu importovaných údajov:

 • Čas zhromaždenia alebo spracovania: importované údaje sa spoja s údajmi služby Analytics v čase zhromaždenia alebo spracovania údajov služby Analytics, akoby boli zhromaždené s danou udalosťou, a spojené údaje sa zapíšu do súhrnných tabuliek služby Analytics. Importované údaje sa nespájajú s historickými údajmi služby Analytics (údajmi, ktoré sú už spracované). Ak odstránite súbor s importovanými údajmi, neuskutočnia sa žiadne ďalšie spojenia, ale tie, ktoré už prebehli, sa zachovajú.

  Údaje používateľa a údaje o offline udalostiach sa spájajú v čase zhromaždenia alebo spracovania.
 • V čase otvorenia reportu alebo odoslania dopytu: importované údaje sa spoja s údajmi v službe Analytics, keď otvoríte report a Analytics odošle dopyt na údaje reportu. Tento typ spojenia je dočasný: ak odstránite súbor s importovanými údajmi, neprebehnú žiadne ďalšie spojenia a spojené údaje už v službe Analytics nebudú dostupné.

  Údaje o nákladoch a údaje o položkách sa spájajú v čase otvorenia reportu alebo odoslania dopytu.

  Údaje z času otvorenia reportu alebo odoslania dopytu nie sú dostupné pri vytváraní publík v službe Analytics, ani pri vytváraní segmentov v Prieskumoch.

Typy metadát, ktoré môžete importovať

Metadáta

Import metadát sa pridá k údajom, ktoré už boli zhromaždené a spracované vlastníctvom. Metadáta sa zvyčajne ukladajú vo vlastnej dimenzii alebo metrike. V niektorých prípadoch je však vhodné prepísať predvolené informácie, ktoré už boli zhromaždené (napríklad importovanie katalógu výrobkov s aktualizovanými kategóriami).

Môžete importovať nasledujúce typy údajov:

 • údaje o nákladoch: údaje reklamnej siete tretej strany (inej než Google) o kliknutiach, nákladoch a zobrazeniach;
 • údaje o položkách: metadáta výrobkov, ako sú veľkosť, farba, štýl alebo iné dimenzie súvisiace s výrobkami;
 • údaje používateľov: metadáta používateľov, napr. miera vernosti alebo kumulovaná hodnota zákazníka, ktoré môžete použiť pri vytváraní segmentov a remarketingových zoznamov;
 • offline udalosti: offline udalosti zo zdrojov, ktoré nemajú internetové pripojenie alebo z iného dôvodu nepodporujú zhromažďovanie udalostí v reálnom čase.
 • údaje vlastných udalostí: import metadát udalostí prostredníctvom štandardných polí alebo vlastných dimenzií.

Limity

Veľkosť zdroja údajov 1 GB
Nahrané súbory za deň

120 nahraných súborov na vlastníctvo za deň

Ako importovať údaje

Pri importe údajov vytvoríte zdroj údajov. Zdroj údajov je kombináciou súboru CSV, ktorý chcete nahrať, a mapovania existujúcich polí v službe Analytics na polia v súbore CSV. Príklad:

 

Nenahrávajte súbor, ktorý obsahuje duplicitné kľúče (napr. dve polia s názvom user_id).

Prečítajte si viac o zdrojoch údajov.

Predpoklady na používanie protokolu SFTP na nahrávanie údajov

Ak plánujete v 5. kroku použiť možnosť SFTP, uistite sa, že server SFTP podporuje algoritmy kľúča hostiteľa ssh-rsa a ssh-dss. Prečítajte si viac o overení používaných algoritmov kľúča hostiteľa a formátovaní webovej adresy servera SFTP.

Spustenie procesu importu

 1. Na stránke Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Import údajov.
 2. Vytvorte nový zdroj údajov alebo vyberte existujúci. (Pozrite si nasledujúce sekcie.)

Vytvorenie nového zdroja údajov

 1. Kliknite na Vytvoriť zdroj údajov.
 2. Zadajte názov zdroja údajov.
 3. Vyberte typ údajov:
  • Údaje o nákladoch (iba import v čase dopytu)
  • Údaje o položkách (import v čase otvorenia reportu alebo odoslania dopytu)
  • Údaje používateľa podľa identifikátora používateľa (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
  • Údaje používateľa podľa identifikátora klienta (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
  • Údaje offline udalostí (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
  • Údaje vlastných udalostí (import v čase otvorenia reportu alebo odoslania dopytu)
 4. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na Prečítať zmluvné podmienky. Táto výzva sa zobrazí, ak importujete údaje zo zariadenia alebo údaje používateľa.
 5. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Vyberte Manuálne nahranie súborov CSV, vyberte súbor CSV v počítači a kliknite na Otvoriť.
  Alebo
  • Vyberte SFTP.
  • Používateľské meno pre server SFTP: zadajte používateľské meno pre server SFTP.
  • Webová adresa servera SFTP: zadajte webovú adresu servera SFTP.
  • Frekvencia: vyberte frekvenciu nahrávania (denne, týždenne, mesačne).
  • Čas začatia: vyberte hodinu, kedy chcete začať nahrávanie.
  • Po vytvorení zdroja údajov bude verejný kľúč servera SFTP viditeľný v rozhraní, v ktorom vytvárate zdroj údajov. Tento kľúč bude dostupný v podrobnostiach zdroja údajov (pozrite nižšie).
 6. Kliknutím na Ďalej prejdite na fázu mapovania.
 7. Vyberte polia v účte Analytics a importované polia, ktoré chcete navzájom mapovať. Názvy polí upravte podľa potreby.
 8. Kliknite na Importovať.

Nahranie údajov do existujúceho zdroja údajov

 1. Na riadku existujúceho zdroja údajov kliknite na Importovať.
 2. Ak je zdroj údajov nakonfigurovaný na import súboru CSV, vyberte súbor CSV, ktorý chcete importovať, a kliknite na Otvoriť.

  Súbor CSV musí obsahovať rovnaké polia alebo podskupinu polí ako pôvodný. Ak chcete importovať rôzne polia pre rovnaký typ údajov, odstráňte existujúci zdroj údajov a vytvorte nový.

Overenie algoritmov kľúča hostiteľa servera SFTP a formátovanie webovej adresy servera SFTP

Overenie algoritmov

Existujú rôzne spôsoby overenia, či server SFTP používa algoritmus kľúča hostiteľa ssh-rsa alebo ssh-dss. Môžete napríklad použiť klienta vzdialeného prihlásenia OpenSSH na kontrolu denníkov servera pomocou nasledujúceho príkazu:

ssh -vv <názov vášho servera sftp>

Ak váš server podporuje niektorý z týchto algoritmov, mali by ste v denníku servera vidieť riadok podobný tomuto:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Formátovanie webovej adresy servera SFTP

Ak je webová adresa servera SFTP nesprávne naformátovaná, nepodarí sa nastaviť import a zobrazí sa interné chybové hlásenie.

Webová adresa servera SFTP má vo všeobecnosti tri časti, ktoré je potrebné zvážiť pri nahrávaní súborov na import údajov. Príklad:

Webová adresa sftp://example.com//home/jon/upload.csv pozostáva z týchto častí:

 • domény: example.com,
 • domovského adresára: //home/jon,
 • cesty k súboru: /upload.csv.

V uvedenom príklade sa súbor na nahranie nachádza v domovskom adresári.

Doménovú časť webovej adresy môžete formátovať rôznymi spôsobmi. Pomocou názvu domény alebo adresy IPv4 či IPv6 servera (s číslom portu alebo bez neho):

 • názov domény: sftp://example.com,
 • IPv4 (s číslom portu): sftp://142.250.189.4:1234,
 • IPv4 (bez čísla portu): sftp://142.250.189.4,
 • IPv6 (s číslom portu): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234,
 • IPv6 (bez čísla portu): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004].

Ak číslo portu neuvediete, použije sa predvolený port 22.

Webovú adresu môžete správne naformátovať tak, aby zahŕňala alebo nezahŕňala domovský adresár. V nasledujúcich príkladoch správne naformátovaných webových adries sa na identifikáciu domény používajú rôzne formáty. Tieto príklady zahŕňajú čísla portov, no číslo portu sa môžete rozhodnúť nepoužiť.

 • Zahrnutie domovského adresára:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (názov domény),
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4 s číslom portu).
 • Vylúčenie domovského adresára:
  • sftp://example.com/upload.csv (názov domény),
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6 s číslom portu),

Ak sa súbor na nahranie nachádza v podadresári domovského adresára, webová adresa by vyzerala zhruba takto:

sftp.example.com//home/jon/data/upload.csv.

V tomto prípade môžete použiť nasledujúce typy formátov:

 • Zahrnutie domovského adresára:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv,
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4 s číslom portu).
 • Vylúčenie domovského adresára:
  • sftp://example.com/data/upload.csv,
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6 s číslom portu).

Ak súbor na nahranie nie je uložený vo vašom domovskom adresári (//home/jon) ani v jeho podadresári (//home/jon/data), a je namiesto toho uložený v adresári /foo/bar, správne naformátovaná webová adresa vášho súboru na nahranie by vyzerala zhruba takto:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar nahradí domovský adresár).

Zobrazenie podrobností zdroja údajov, získanie verejného kľúča SFTP, import nových údajov a odstránenie zdroja údajov

 1. Na stránke Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Import údajov.
 2. V riadku zdroja údajov kliknite na a potom.

Môžete si pozrieť názov, typ údajov, verejný kľúč a históriu každého nahrávania.

 • Verejný kľúč: verejný kľúč servera SFTP, ktorý zodpovedá príslušnému súkromnému kľúču uchovávanému službou Analytics (ktorá ho nikdy nezdieľa). Kľúč slúži na zaistenie zabezpečeného súkromného spojenia medzi vaším serverom a servermi na import údajov služby Analytics. Je dôležité, aby ste tento verejný kľúč autorizovali na serveri a zabezpečili tak bezpečné fungovanie importu údajov.
 • Importované %: počet úspešne importovaných riadkov vydelený počtom riadkov v súbore importu. Hodnota 100 % znamená, že všetky riadky boli úspešne importované.
 • Miera zhody: pomer kľúčov v súbore importu, ktoré možno nájsť vo vašom vlastníctve za posledných 90 dní. Hodnota 100 % znamená, že údaje sú plne užitočné a relevantné pre vaše údaje za posledných 90 dní.

Ak chcete importovať nové údaje:

Kliknite na Importovať a vyberte v počítači relevantný súbor CSV.

Ak chcete odstrániť zdroj údajov:

 1. Kliknite na Viac > Odstrániť zdroj údajov.
 2. Prečítajte si upozornenie o odstránení a kliknite na Odstrániť zdroj údajov.

Môžete odstrániť údaje v čase zhromaždenia alebo spracovania, ale ak chcete odstrániť predtým nahrané údaje zo všetkých udalostí spracovaných službou Analytics, môže byť vhodné pristúpiť aj k odstráneniu údajov používateľov alebo vlastností používateľov (ďalšie informácie). Odstránením už importovaného súboru sa neodstránia spracované údaje, ktoré boli spojené s udalosťami zhromaždenými od dokončenia importu.

 

Vyhradené názvy a predpony

Nasledujúce názvy udalostí, názvy parametrov udalostí, názvy vlastností používateľov a predpony sú vyhradené na použitie službou Analytics. Ak sa pokúsite nahrať údaje, ktoré obsahujú ľubovoľné vyhradené názvy alebo predpony, tieto údaje sa nenahrajú.

Príklad:

 • Ak sa pokúsite importovať udalosť s vyhradeným názvom, daná udalosť a jej parametre sa neimportujú.
 • Ak sa pokúsite importovať udalosť s platným názvom, ale niektorý z parametrov používa vyhradený názov, udalosť sa importuje, no parameter s vyhradeným názvom nie.

Vyhradené názvy udalostí

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Vyhradené názvy parametrov udalostí

 • firebase_conversion

Vyhradené názvy vlastností používateľa

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Vyhradené predpony (platí pre parametre udalostí a vlastnosti používateľa)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka