[GA4] Import údajov

Nahranie údajov z externých zdrojov a ich spojenie s údajmi služby Analytics

Prečo používať import údajov?

Každý podnikový systém, ktorý používate, generuje vlastné údaje. Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi môže obsahovať informácie, ako sú hodnotenia lojality zákazníkov, kumulované hodnoty a preferované výrobky. Ak ste vlastníkom webu, váš systém na správu obsahu môže ukladať dimenzie, ako sú autor a kategória článku. Ak prevádzkujete firmu v oblasti elektronického obchodu, ukladáte atribúty položiek, ako sú cena, štýl a veľkosť.

Pomocou služby Analytics potom meriate návštevnosť a výkonnosť svojich webov a aplikácií.

Každá časť údajov zvyčajne existuje vo svojom „sile“ a nie je ovplyvnená inými údajmi. Import údajov umožňuje podľa definovaného harmonogramu spojiť všetky tieto údaje v službe Analytics s cieľom odstrániť tieto „silá“, získať nové štatistiky a demokratizovať údaje.

Ako funguje import údajov

Nahrávanie údajov

Do vlastníctva v službe Analytics nahráte súbory CSV obsahujúce externé údaje. Súbory CSV môžete exportovať z offline podnikového nástroja, ako je systém riadenia vzťahov so zákazníkmi alebo systém na správu obsahu. Pri menších objemoch údajov môžete tieto súbory vytvoriť aj manuálne v textovom editore alebo tabuľkovom procesore.

Import údajov spojí nahrané offline údaje s údajmi o udalostiach, ktoré zhromažďuje Analytics. Importované údaje zlepšujú prehľady, porovnania a publiká. Výsledkom je ucelenejší obraz o online a offline aktivite.

Spájanie údajov

Údaje sa spájajú dvoma rôznymi spôsobmi v závislosti od typu importovaných údajov:

 • Čas zhromaždenia alebo spracovania: importované údaje sa spoja s údajmi služby Analytics v čase zhromaždenia alebo spracovania údajov služby Analytics, akoby boli zhromaždené s danou udalosťou, a spojené údaje sa zapíšu do súhrnných tabuliek služby Analytics. Importované údaje sa nespájajú s historickými údajmi služby Analytics (údajmi, ktoré sú už spracované). Ak odstránite súbor s importovanými údajmi, neuskutočnia sa žiadne ďalšie spojenia, ale tie, ktoré už prebehli, sa zachovajú.

  Údaje používateľa a údaje o offline udalostiach sa spájajú v čase zhromaždenia alebo spracovania.
 • V čase otvorenia prehľadu a odoslania dopytu: importované údaje sú spojené s údajmi služby Analytics, keď otvoríte prehľad a Analytics odošle dopyt na údaje prehľadu. Tento typ spojenia je dočasný: ak odstránite súbor s importovanými údajmi, neprebehnú žiadne ďalšie spojenia a spojené údaje už v službe Analytics nebudú dostupné.

  Údaje o nákladoch a položkách sa spájajú v čase otvorenia prehľadu a odoslania dopytu.

  Údaje z času otvorenia prehľadu a odoslania dopytu nie sú dostupné pri vytváraní publík v službe Analytics ani pri vytváraní segmentov v Prieskumoch.

Typy metadát, ktoré môžete importovať

Metadáta

Import metadát sa pridá k údajom, ktoré už boli zhromaždené a spracované vlastníctvom. Metadáta sa zvyčajne ukladajú vo vlastnej dimenzii alebo metrike, aj keď v niektorých prípadoch je vhodné prepísať predvolené informácie, ktoré už boli zhromaždené (napríklad importovanie katalógu výrobkov s aktualizovanými kategóriami).

Môžete importovať nasledujúce typy údajov:

 • údaje o nákladoch: údaje reklamnej siete tretej strany (inej než Google) o kliknutiach, nákladoch a zobrazeniach;
 • údaje o položkách: metadáta výrobkov, ako sú veľkosť, farba, štýl alebo iné dimenzie súvisiace s výrobkami;
 • údaje používateľov: metadáta používateľov, napr. hodnotenie lojality alebo kumulovaná hodnota zákazníka, ktoré môžete použiť pri vytváraní segmentov a remarketingových zoznamov;
 • offline udalosti: offline udalosti zo zdrojov, ktoré nemajú internetové pripojenie alebo z iného dôvodu nepodporujú zhromažďovanie udalostí v reálnom čase.

Limity

Celková veľkosť úložiska 10 GB
Veľkosť zdroja údajov 1 GB
Nahrané súbory za deň

Počet nahraných súborov: 24

Celkový limit: 10 GB

Ako importovať údaje

Pri importe údajov vytvoríte zdroj údajov. Zdroj údajov je kombináciou súboru CSV, ktorý chcete nahrať, a mapovania existujúcich polí služby Analytics k poliam v súbore CSV. Príklad:

 

Nenahrávajte súbor, ktorý obsahuje duplicitné kľúče (napr. dve polia s názvom user_id).

Prečítajte si viac o zdrojoch údajov.

Spustenie procesu importu

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Import údajov.
 3. Vytvorte nový zdroj údajov alebo vyberte existujúci. (Pozrite si nasledujúce sekcie.)

Vytvorenie nového zdroja údajov

 1. Kliknite na Vytvoriť zdroj údajov.
 2. Zadajte názov zdroja údajov.
 3. Vyberte typ údajov:
  • Údaje o nákladoch (iba import v čase dopytu)
  • Údaje položiek (import v čase otvárania prehľadu a odoslania dopytu)
  • Údaje používateľa podľa identifikátora používateľa (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
  • Údaje používateľa podľa identifikátora klienta (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
  • Údaje offline udalostí (import v čase zhromaždenia alebo spracovania)
 4. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na Prečítať zmluvné podmienky. Táto výzva sa zobrazí, ak importujete údaje zo zariadenia alebo údaje používateľa.
 5. Kliknite na Nahrať súbor CSV, vyberte súbor CSV v počítači a potom kliknite na Otvoriť.
 6. Kliknutím na Ďalej prejdite do fázy mapovania.
 7. Vyberte polia v účte Analytics a importované polia, ktoré chcete navzájom mapovať. Názvy polí upravte podľa potreby.
 8. Kliknite na Importovať.

Nahranie údajov do existujúceho zdroja údajov

 1. Na riadku existujúceho zdroja údajov kliknite na Importovať.
 2. Ak je zdroj údajov nakonfigurovaný na import súboru CSV, vyberte súbor CSV, ktorý chcete importovať, a kliknite na Otvoriť.

  Súbor CSV musí obsahovať rovnaké polia alebo podskupinu polí ako pôvodný. Ak chcete importovať rôzne polia pre rovnaký typ údajov, odstráňte existujúci zdroj údajov a vytvorte nový.

Zobrazenie podrobností zdroja údajov, import nových údajov, odstránenie zdroja údajov

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Import údajov.
 3. V riadku zdroja údajov kliknite na a potom.

Môžete si pozrieť názov, typ údajov, verejný kľúč a históriu každého nahrávania.

 • Importované %: podiel počtu riadkov, ktoré sa úspešne importovali, a počtu riadkov v súbore importu. Hodnota 100 % znamená, že všetky riadky boli úspešne importované.
 • Miera zhody: pomer kľúčov v súbore importu, ktoré možno nájsť vo vašom vlastníctve za posledných 90 dní. Hodnota 100 % znamená, že údaje sú úplne užitočné a relevantné pre vaše údaje za posledných 90 dní.

Ak chcete importovať nové údaje:

Kliknite na Importovať a vyberte v počítači relevantný súbor CSV.

Ak chcete odstrániť zdroj údajov:

 1. Kliknite na Viac > Odstrániť zdroj údajov.
 2. Prečítajte si upozornenie o odstránení a kliknite na Odstrániť zdroj údajov.

Môžete odstrániť údaje v čase zhromaždenia alebo spracovania, ale ak chcete odstrániť predtým nahrané údaje zo všetkých udalostí spracovaných službou Analytics, môže byť vhodné pristúpiť aj k odstráneniu údajov používateľov alebo vlastností používateľov (ďalšie informácie). Odstránením už importovaného súboru sa neodstránia spracované údaje, ktoré boli prepojené s udalosťami zhromaždenými od dokončenia importu.

 

Vyhradené názvy a predpony

Nasledujúce názvy udalostí, názvy parametrov udalostí, názvy vlastností používateľov a predpony sú vyhradené na použitie službou Analytics. Ak sa pokúsite nahrať údaje, ktoré obsahujú ľubovoľné vyhradené názvy alebo predpony, tieto údaje sa nenahrajú.

Príklad:

 • Ak sa pokúsite importovať udalosť s vyhradeným názvom, daná udalosť a jej parametre sa neimportujú.
 • Ak sa pokúsite importovať udalosť s platným názvom, ale niektorý z parametrov používa vyhradený názov, udalosť sa importuje, no parameter s vyhradeným názvom nie.

Vyhradené názvy udalostí

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Vyhradené názvy parametrov udalostí

 • firebase_conversion

Vyhradené názvy vlastností používateľa

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Vyhradené predpony (platí pre parametre udalostí a vlastnosti používateľa)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false