Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360), zapoznaj się z sekcją Universal Analytics.

[GA4] Import danych

Przesyłanie danych z zewnętrznych źródeł i łączenie ich z danymi Analytics

Dlaczego warto korzystać z Importu danych?

Każdy system, którego używasz w firmie, generuje własne dane. System zarządzania relacjami z klientami (CRM) może zawierać takie informacje jak wskaźniki lojalności, wartości od początku śledzenia i preferencje dotyczące produktów. Jeśli jesteś wydawcą internetowym, Twój system zarządzania treścią przechowuje zapewne takie wymiary jak autor i kategoria artykułu. Jeśli prowadzisz firmę e-commerce, możesz np. przechowywać takie atrybuty produktów jak cena, styl i rozmiar.

Korzystasz też pewnie z Analytics do pomiaru natężenia ruchu i skuteczności w przypadku swoich witryn i aplikacji.

Zwykle każdy zbiór danych znajduje się we własnym „silosie danych”, a informacje z innych silosów nie mają na niego wpływu. Import danych umożliwia Ci łączenie tych wszystkich informacji w Analytics zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu scalenia zawartości tych silosów, uzyskania nowych statystyk i demokratyzacji danych.

Jak działa Import danych?

Przesyłanie danych

Do usługi Analytics przesyłasz pliki CSV, które zawierają zewnętrzne dane. Te pliki CSV możesz eksportować z narzędzia biznesowego offline, np. systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub z systemu CMS. Jeśli masz mniejszą ilość danych, możesz ręcznie tworzyć pliki w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym.

Import danych powoduje połączenie przesłanych przez Ciebie danych offline z informacjami o zdarzeniach zbieranymi przez Analytics. Zaimportowane dane wzbogacają raporty, porównania i listy odbiorców. W efekcie zyskujesz pełniejszy obraz aktywności online i offline.

Łączenie danych

Łączenie danych odbywa się na 2 sposoby w zależności od typu zaimportowanych danych:

 • Podczas zbierania lub przetwarzania danych: zaimportowane dane są łączone z danymi Analytics w miarę ich zbierania i przetwarzania, jak gdyby były gromadzone razem ze zdarzeniem. Połączone dane są następnie zapisywane w tabelach zbiorczych Analytics. Zaimportowane dane nie są łączone z danymi historycznymi Analytics (czyli już przetworzonymi). Jeśli usuniesz zaimportowany plik danych, łączenie danych zostanie przerwane, ale informacje już przetworzone pozostaną w Analytics.

  Dane użytkownika i dane o zdarzeniach offline są złączane podczas zbierania lub przetwarzania danych.
 • Podczas raportowania lub zapytań: zaimportowane informacje są łączone z danymi Analytics, gdy otwierasz raport, a Analytics wysyła zapytanie o dane do raportu. Taki sposób złączania ma charakter tymczasowy: jeśli usuniesz zaimportowany plik danych, złączanie danych zostanie przerwane, a złączone dane przestaną być dostępne w Analytics.

  Dane o kosztach i produktach są łączone w czasie raportowania lub zapytań.

  Dane złączone w czasie raportowania lub zapytań są niedostępne, gdy tworzysz listy odbiorców w Analytics bądź segmenty w narzędziu Eksploracje.

Rodzaje metadanych, które możesz importować

Metadane

Importowanie metadanych umożliwia uzupełnienie informacji, które zostały już zebrane i przetworzone przez usługę. Metadane są zwykle przechowywane w niestandardowym wymiarze lub rodzaju danych, ale niekiedy możesz chcieć nadpisać zgromadzone już informacje domyślne (np. gdy importujesz katalog produktów ze zaktualizowanymi kategoriami).

Możesz importować takie typy danych:

 • Dane o kosztach: dane o kliknięciach, kosztach i wyświetleniach pochodzące z sieci reklamowych innych firm (nie Google).
 • Dane produktów: metadane produktów, np. rozmiar, kolor, styl czy też inne wymiary związane z produktami.
 • Dane użytkowników: metadane użytkowników, np. wskaźnik lojalności czy wartość klienta od początku śledzenia, których możesz używać do tworzenia segmentów i list remarketingowych.
 • Zdarzenia offline: zdarzenia offline ze źródeł, które nie mają połączenia z internetem lub nie obsługują rejestrowania zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Limity

Łączna ilość miejsca 10 GB
Rozmiar źródła danych 1 GB
Dzienne limity przesyłania plików

Liczba plików możliwych do przesłania: 24

Łączny limit rozmiaru: 10 GB

Importowanie danych

Przed zaimportowaniem danych tworzysz ich źródło. Źródło danych powstaje przez połączenie pliku CSV, który chcesz przesłać, i mapowania dotychczasowych pól Analytics na pola w pliku CSV, np.:

 

Nie przesyłaj pliku zawierającego zduplikowane klucze (np. 2 pola o nazwie user_id).

Więcej informacji o źródłach danych

Wymagania wstępne dotyczące przesyłania danych za pomocą protokołu SFTP

Jeśli planujesz użyć w kroku 5 opcji SFTP, upewnij się, że Twój serwer SFTP obsługuje algorytmy klucza hosta ssh-rsa i ssh-dss. Dowiedz się więcej o sprawdzaniu algorytmów klucza hosta i formatowaniu adresu URL serwera SFTP.

Rozpoczynanie procesu importowania

 1. W kolumnie Usługa kliknij Import danych.
 2. Utwórz nowe źródło danych lub wybierz dotychczasowe (patrz sekcje poniżej).

Tworzenie nowego źródła danych

 1. Kliknij Utwórz źródło danych.
 2. Wpisz nazwę źródła danych.
 3. Wybierz typ danych:
  • „Dane o kosztach” (tylko import podczas zapytań),
  • „Dane produktów” (import podczas raportowania lub zapytań),
  • „Dane użytkownika według identyfikatora użytkownika” (import podczas zbierania lub przetwarzania danych),
  • „Dane użytkownika według identyfikatora klienta” (import podczas zbierania lub przetwarzania danych),
  • „Dane o zdarzeniach offline” (import podczas zbierania lub przetwarzania danych).
 4. Gdy pojawi się taka prośba, kliknij Przeczytaj warunki. Wyświetla się ona, jeśli importujesz dane o urządzeniach lub dane użytkowników.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij Przesyłanie ręczne plików CSV, wybierz plik CSV na komputerze i kliknij Otwórz.
  Lub
  • Kliknij SFTP.
  • Nazwa użytkownika serwera SFTP: wpisz nazwę użytkownika swojego serwera SFTP.
  • URL serwera SFTP: podaj adres URL swojego serwera SFTP.
  • Częstotliwość: wybierz częstotliwość przesyłania (Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc).
  • Czas rozpoczęcia: wybierz godzinę, o której ma się rozpocząć przesyłanie.
  • Po utworzeniu źródła danych klucz publiczny serwera SFTP będzie widoczny w interfejsie, w którym zostało ono przez Ciebie utworzone. Będzie on dostępny w szczegółach źródła danych (patrz poniżej).
 6. Kliknij Dalej, aby przejść do etapu mapowania.
 7. Zaznacz pola danych Analytics i pola importowanych danych, które chcesz zmapować. W razie potrzeby zmień nazwy pól.
 8. Kliknij Importuj.

Przesyłanie danych do utworzonego wcześniej źródła danych

 1. W wierszu utworzonego wcześniej źródła danych kliknij Zaimportuj teraz.
 2. Jeśli źródło danych jest skonfigurowane pod kątem importowania plików CSV, wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a potem kliknij Otwórz.

  Plik CSV musi zawierać te same pola (lub podzbiory pól) co pierwotne źródło danych. Jeśli chcesz zaimportować inne pola w przypadku tego samego typu danych, musisz usunąć dotychczasowe źródło danych i utworzyć nowe.

Sprawdzanie algorytmów klucza hosta SFTP i formatowanie adresu URL serwera SFTP

Sprawdzanie algorytmów

Istnieją różne metody sprawdzania, czy serwer SFTP używa algorytmu klucza hosta ssh-rsa czy ssh-dss. Możesz np. skorzystać z klienta zdalnego logowania OpenSSH, aby wyświetlić dzienniki serwera za pomocą tego polecenia:

ssh -vv <nazwa Twojego serwera SFTP>

Jeśli serwer obsługuje którykolwiek z tych algorytmów, w dzienniku serwera powinien występować ten wiersz:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Formatowanie adresu URL serwera SFTP

Jeśli adres URL serwera SFTP jest nieprawidłowo sformatowany, konfiguracja importu nie zadziała, tylko wyświetli komunikat o błędzie wewnętrznym.

Adres URL serwera SFTP składa się ogólnie z 3 części, które musisz wziąć pod uwagę przy przesyłaniu plików w ramach importu danych. Przykład:

Adres sftp.example.com//home/jan/upload.csv składa się z tych części:

 • Domena: sftp.example.com
 • Katalog domowy: //home/jan
 • Ścieżka pliku: /upload.csv

W tym przykładzie plik do przesłania znajduje się w katalogu domowym.

Prawidłowo sformatowany adres URL może zawierać katalog domowy, ale nie musi. Oba podane niżej przykłady będą działać:

 • Z katalogiem domowym: sftp.example.com//home/jan/upload.csv
 • Bez katalogu domowego: sftp.example.com/upload.csv

Jeśli plik do przesłania znajduje się w podkatalogu katalogu domowego, adres URL będzie wyglądać tak:

sftp.example.com//home/jan/data/upload.csv

W takim przypadku możesz użyć dowolnego z tych formatów:

 • Z katalogiem domowym: sftp.example.com//home/jan/data/upload.csv
 • Bez katalogu domowego: sftp.example.com/data/upload.csv

Jeśli plik do przesłania nie znajduje się w katalogu domowym (//home/jan) ani w jego podkatalogu (//home/jan/data), tylko zamiast tego jest umieszczony w katalogu /foo/bar, wtedy prawidłowo sformatowany adres URL pliku do przesłania będzie wyglądać tak:

sftp.example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar zastępuje katalog domowy)

Wyświetlanie szczegółów źródła danych, uzyskiwanie klucza publicznego serwera SFTP, importowanie nowych danych i usuwanie źródła danych

 1. W kolumnie Usługa kliknij Import danych.
 2. W wierszu źródła danych kliknij a potem.

Możesz zobaczyć nazwę, typ danych, klucz publiczny i historię przesyłania danych.

 • Klucz publiczny: klucz publiczny serwera SFTP odpowiadający właściwemu kluczowi prywatnemu przechowywanemu (i nigdy nieudostępnianemu) przez Analytics, który zapewnia bezpieczne, prywatne połączenie między Twoim serwerem a serwerami Analytics służącymi do importowania danych. Bardzo ważne jest, aby ten klucz publiczny został przez Ciebie autoryzowany na serwerze, dzięki czemu importowanie danych będzie działać bezpiecznie.
 • Odsetek zaimportowanych danych: liczba wierszy, które udało się zaimportować, podzielona przez liczbę wierszy w importowanym pliku. Wartość 100% oznacza, że wszystkie wiersze zostały zaimportowane.
 • Współczynnik dopasowania: współczynnik kluczy w importowanym pliku, które można znaleźć w Twojej usłudze w ciągu ostatnich 90 dni. Wartość 100% oznacza, że informacje z ostatnich 90 dni są w pełni przydatne i związane z Twoimi danymi.

Aby zaimportować nowe dane:

Kliknij Zaimportuj teraz i wskaż na komputerze odpowiedni plik CSV.

Aby usunąć źródło danych:

 1. Kliknij Więcej > Usuń źródło danych.
 2. Przeczytaj ostrzeżenie o usuwaniu, a potem kliknij Usuń źródło danych.

Możesz usuwać dane zaimportowane podczas zbierania lub przetwarzania, ale jeśli zechcesz usunąć dane przesłane wcześniej ze wszystkich zdarzeń przetworzonych przez Analytics, może się to wiązać z koniecznością usunięcia użytkownika lub właściwości użytkownika (więcej informacji). Usunięcie pliku już zaimportowanego nie spowoduje usunięcia przetworzonych danych, które zostały powiązane ze zdarzeniami zebranymi od czasu zakończenia importu.

 

Zarezerwowane nazwy i prefiksy

Podane niżej nazwy zdarzeń, parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika oraz prefiksy są zarezerwowane do użytku przez Analytics. Jeśli spróbujesz przesłać dane zawierające któreś z zarezerwowanych nazw lub prefiksów, nie uda Ci się to.

Przykład:

 • Jeśli spróbujesz zaimportować zdarzenie o zarezerwowanej nazwie, zdarzenie ani jego parametry nie zostaną zaimportowane.
 • Jeśli spróbujesz zaimportować zdarzenie, które ma prawidłową nazwę, ale jeden z jego parametrów nosi zarezerwowaną nazwę, zdarzenie zostanie zaimportowane, a parametr – nie.

Zarezerwowane nazwy zdarzeń

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Zarezerwowane nazwy parametrów zdarzeń

 • firebase_conversion

Zarezerwowane nazwy właściwości użytkownika

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Zarezerwowane prefiksy (mają zastosowanie do parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika)

 • ga_
 • google_
 • firebase_
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256