[GA4] Sobre Importació de dades

Penjar dades de fonts externes i combinar-les amb les dades d'Analytics

Per què s'utilitza la funció Importació de dades

Cada sistema empresarial que utilitzeu genera les seves pròpies dades. El vostre sistema de CRM pot incloure informació com ara les taxes de fidelització i els valors del temps de vida dels clients, o les preferències de productes. Si sou editor web, el vostre sistema de gestió de continguts pot emmagatzemar dimensions com ara l'autor i la categoria dels articles. Si teniu una empresa de comerç electrònic, emmagatzemeu atributs d'article, com ara el preu, l'estil i la talla.

A més, feu servir Analytics per mesurar el trànsit i el rendiment dels vostres llocs web i aplicacions.

Normalment, cada conjunt de dades es troba en una sitja pròpia, aïllades de la resta de dades. La funció Importació de dades us permet combinar totes aquestes dades a Analytics segons una programació definida per tal de desmuntar aquestes sitges, obtenir estadístiques noves i democratitzar les dades.

Com funciona Importació de dades

Penjar dades

Pengeu fitxers CSV que contenen dades externes a una propietat d'Analytics. Podeu exportar els fitxers CSV des d'una eina empresarial sense connexió, com ara el vostre sistema de CRM o de gestió de continguts (CMS); o bé, si es tracta d'una quantitat de dades més petita, podeu crear els fitxers manualment en un editor de text o full de càlcul.

La funció Importació de dades combina les dades sense connexió que pengeu i les dades d'esdeveniment que recull Analytics. Les dades importades milloren els informes, les comparacions i els públics. El resultat és una imatge més completa de l'activitat en línia i sense connexió.

Combinar dades

Les dades es combinen de dues maneres diferents segons el tipus de dades importades:

 • Moment de la recollida i del processament: les dades importades es combinen amb les d'Analytics a mesura que les dades d'Analytics es recullen i es tracten, tal com si es recollissin amb l'esdeveniment, i les dades combinades es registren a les taules agregades d'Analytics. Les dades importades no es combinen amb l'historial de dades d'Analytics (dades que ja s'han tractat). Si suprimiu el fitxer de dades importades, no es duran a terme més combinacions de dades, però es mantindran les que ja s'havien completat.

  Les dades d'usuari i les dades d'esdeveniment sense connexió es combinen en el moment de la recollida o del processament.
 • Moment d'obrir l'informe i fer la consulta: les dades importades es combinen amb les d'Analytics quan obriu un informe i Analytics emet una consulta per a les dades de l'informe. Aquest tipus de combinació és temporal: si suprimiu el fitxer de dades importades, no es duran a terme més combinacions i les dades combinades ja no seran accessibles a Analytics.

  Les dades de costos i d'articles es combinen en el moment de l'informe i de la consulta.

  Les dades del moment d'obrir l'informe i fer la consulta no estan disponibles quan creeu públics a Analytics o quan creeu segments a Exploracions.

Tipus de metadades que es poden importar

Metadades

Les metadades que s'importen s'afegeixen a les dades que ja s'han recollit i tractat en una propietat. Normalment, les metadades s'emmagatzemen en una mètrica o dimensió personalitzada. En alguns casos, però, pot ser recomanable sobreescriure la informació predeterminada que ja s'havia recollit (per exemple, important un catàleg de productes amb categories actualitzades).

Podeu importar els tipus de dades següents:

 • Dades de costos: dades de clics, de costos i d'impressions corresponents a xarxes publicitàries de tercers (que no són de Google).
 • Dades d'articles: metadades de producte, com ara la talla, el color, l'estil o altres dimensions relacionades amb els productes.
 • Dades d'usuari: metadades d'usuari, com ara la taxa de fidelització o el valor de temps de vida del client, que podeu utilitzar per crear segments i llistes de remàrqueting.
 • Esdeveniments fora de línia: esdeveniments fora de línia procedents de fonts que no tinguin connexió a Internet o que no admetin la recollida d'esdeveniments en temps real.
 • Dades d'esdeveniments personalitzats: importeu metadades d'esdeveniments mitjançant camps estàndard o dimensions personalitzades.

Límits

Emmagatzematge total

10 GB (propietats estàndard)

1 TB (propietats 360)

Mida de la font de dades 1 GB
Pujades diàries

120 pujades per propietat i dia 

Com es poden importar les dades

Quan importeu dades, creeu una font de dades. Una font de dades és la combinació del fitxer CSV que voleu penjar i un mapatge entre els camps d'Analytics existents i els camps del fitxer CSV. Per exemple:

 

No pengeu cap fitxer que inclogui claus duplicades (p. ex., dos camps anomenats user_id).

Més informació sobre les fonts de dades

Requisits previs per utilitzar SFTP per penjar dades

Si teniu previst utilitzar l'opció SFTP al pas 5, assegureu-vos que el servidor SFTP admeti els algoritmes de la clau d'amfitrió ssh-rsa i ssh-dss. Obteniu més informació sobre com podeu verificar quins algoritmes de clau d'amfitrió utilitzeu i com podeu formatar l'URL del servidor SFTP.

Iniciar el procés d'importació

 1. A Administració, aneu a Recollida i modificació de dades i feu clic a Importació de dades.
 2. Creeu una font de dades o seleccioneu-ne una d'existent (vegeu les seccions següents).

Crear una font de dades

 1. Feu clic a Crea una font de dades.
 2. Introduïu un nom per a la font de dades.
 3. Seleccioneu el tipus de dades:
  • Dades de costos (només per a la importació en el moment de la consulta).
  • Dades d'articles (importació en el moment de l'informe i de la consulta).
  • Dades d'usuari per identificador d'usuari (importació en el moment de la recollida i del processament).
  • Dades d'usuari per identificador de client (importació en el moment de la recollida i del processament).
  • Dades d'esdeveniment fora de línia (importació en el moment de la recollida i del processament).
  • Dades d'esdeveniments personalitzats (importació en el moment d'obrir l'informe i fer la consulta).
 4. Si se us demana, feu clic a Revisa les condicions. Aquesta sol·licitud es mostra si importeu dades d'usuari o de dispositiu.
 5. Seguiu un d'aquests procediments:
  • Seleccioneu Pujada manual de CSV, trieu el fitxer CSV a l'ordinador i, tot seguit, feu clic a Obre.
  O bé:
  • Seleccioneu SFTP.
  • Nom d'usuari del servidor SFTP: introduïu el vostre nom d'usuari per al servidor SFTP.
  • URL del servidor SFTP: introduïu l'URL per al servidor SFTP.
  • Freqüència: trieu la freqüència de pujada (diària, setmanal o mensual).
  • Hora d'inici: seleccioneu l'hora en què voleu que comenci la pujada.
  • Un cop s'hagi creat la font de dades, la clau pública del servidor SFTP es mostrarà a la interfície en què heu creat la font i estarà disponible als detalls de la font de dades (vegeu la informació de més avall).
 6. Feu clic a Següent per anar a l'àrea de mapatge.
 7. Seleccioneu els camps d'Analytics i els camps importats que voleu mapar entre si. Editeu els noms dels camps segons calgui.
 8. Feu clic a Importa.

Penjar dades a una font de dades existent

 1. A la fila d'una font de dades existent, feu clic a Importa ara.
 2. Si la font de dades està configurada per a la importació en format CSV, seleccioneu el fitxer CSV que voleu importar i feu clic a Obre.

  El fitxer CSV ha d'incloure els mateixos camps o subconjunts de camps que l'original. Si voleu importar camps diferents per al mateix tipus de dades, heu de suprimir la font de dades i crear-ne una altra.

Verificar els algoritmes de clau d'amfitrió d'SFTP; formatar l'URL del servidor SFTP

Verificar els algoritmes

Podeu utilitzar diversos mètodes per verificar si el vostre servidor SFTP utilitza l'algoritme de clau d'amfitrió ssh-rsa o ssh-dss. Per exemple, podeu utilitzar el client d'inici de sessió remot OpenSSH per comprovar els registres del servidor mitjançant l'ordre següent:

ssh -vv <nom del vostre servidor>

Si el vostre servidor admet qualsevol d'aquests algoritmes, veureu una línia com la següent al registre del servidor:

debug2: host key algorithms: rsa-sha2-512, rsa-sha2-256, ssh-rsa

Formatar l'URL del servidor SFTP

Si l'URL del servidor SFTP no té el format correcte, la configuració de la importació fallarà i es mostrarà un missatge d'error intern.

Normalment, un URL de servidor SFTP té tres parts que heu de tenir en compte per penjar fitxers d'importació de dades. Per exemple:

sftp://example.com//home/jon/upload.csv té les parts següents:

 • Domini: example.com
 • Directori d'inici: //home/jon
 • Camí del fitxer: /upload.csv

A l'exemple de més amunt, el fitxer de pujada es troba al directori d'inici.

Podeu formatar la part del domini de l'URL de diverses maneres, mitjançant el nom del domini o l'adreça IPv4 o IPv6 del servidor, amb número de port o sense:

 • Nom del domini: sftp://example.com
 • IPv4 (amb el número de port): sftp://142.250.189.4:1234
 • IPv4 (sense el número de port): sftp://142.250.189.4
 • IPv6 (amb el número de port): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234
 • IPv6 (sense el número de port): sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]

Si no incloeu el número de port, el port predeterminat serà 22.

Podeu formatar correctament l'URL per incloure o excloure el directori d'inici. Els exemples següents d'URL amb format correcte utilitzen formats diferents per identificar el domini. Els exemples inclouen els números de port, però podeu optar per no utilitzar-los.

 • Inclouen el directori d'inici:
  • sftp://example.com//home/jon/upload.csv (nom del domini)
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/upload.csv (IPv4 amb el número de port)
 • Exclouen el directori d'inici:
  • sftp://example.com/upload.csv (nom del domini)
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/upload.csv (IPv6 amb el número de port)

Si el fitxer de pujada es troba en un subdirectori del directori d'inici, l'URL serà semblant a aquest:

sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv

En aquest cas, podeu fer servir els tipus de formats següents:

 • Inclouen el directori d'inici:
  • sftp://example.com//home/jon/data/upload.csv
  • sftp://142.250.189.4:1234//home/jon/data/upload.csv (IPv4 amb el número de port)
 • Exclouen el directori d'inici:
  • sftp://example.com/data/upload.csv
  • sftp://[2607:f8b0:4007:817::2004]:1234/data/upload.csv (IPv6 amb el número de port)

Si el fitxer de pujada no està emmagatzemat al directori d'inici (//home/jon) ni en un subdirectori del directori d'inici (//home/jon/data), sinó al directori /foo/bar, l'URL del fitxer de pujada amb el format correcte serà semblant a aquest:

sftp://example.com//foo/bar/upload.csv (//foo/bar substitueix el directori d'inici)

Veure detalls de la font de dades, obtenir la clau pública d'SFTP, importar dades noves i suprimir una font de dades

 1. A Administració, aneu a Recollida i modificació de dades i feu clic a Importació de dades.
 2. A la fila de la font de dades, feu clic a i després.

Podeu veure el nom, el tipus de dades, la clau pública i l'historial de cada pujada.

 • Clau pública: clau pública del servidor SFTP corresponent a una clau privada coincident que Analytics emmagatzema (i no comparteix mai) i que es fa servir per garantir una connexió privada i segura entre el vostre servidor i els servidors d'importació de dades d'Analytics. És fonamental que autoritzeu aquesta clau pública al servidor perquè la importació de dades funcioni de manera segura.
 • % importat: nombre de files importades correctament dividit entre el nombre de files del fitxer d'importació. Un 100% significa que totes les files s'han importat correctament.
 • Percentatge de coincidència: relació entre les claus del fitxer d'importació que es poden trobar a la propietat en els 90 darrers dies. Un 100% vol dir que les dades són totalment útils i rellevants per a les dades corresponents als 90 darrers dies.

Per importar dades noves:

Feu clic a Importa ara i trieu el fitxer CSV rellevant a l'ordinador.

Per suprimir la font de dades:

 1. Feu clic a Més > Suprimeix la font de dades.
 2. Llegiu l'avís de supressió i, tot seguit, feu clic a Suprimeix la font de dades.

Podeu suprimir les dades moment de la recollida i del tractament, però si voleu treure les que s'havien penjat prèviament de tots els esdeveniments tractats a Analytics, us recomanem que també suprimiu usuaris o propietats d'usuari (més informació). Si suprimiu un fitxer que ja s'ha importat, no se suprimiran les dades tractades que s'hagin associat amb esdeveniments recollits des que es va fer la importació.

 

Noms i prefixos reservats

Els prefixos i els noms d'esdeveniments, de paràmetres d'esdeveniment i de propietats d'usuari següents estan reservats per a Analytics. Si proveu de penjar dades que incloguin qualsevol d'aquests noms o prefixos reservats, no es penjaran.

Per exemple:

 • Si proveu d'importar un esdeveniment amb un nom reservat, ni l'esdeveniment ni els seus paràmetres no s'importaran.
 • Si proveu d'importar un esdeveniment amb un nom vàlid però un dels paràmetres utilitza un nom reservat, l'esdeveniment s'importarà, però el paràmetre amb el nom reservat no.

Noms d'esdeveniment reservats

 • ad_activeview
 • ad_activeview
 • ad_exposure
 • ad_impression
 • ad_query
 • adunit_exposure
 • app_clear_data
 • app_install
 • app_remove
 • app_update
 • error
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • os_update
 • screen_view
 • session_start
 • user_engagement

Noms de paràmetres d'esdeveniment reservats

 • firebase_conversion

Noms de propietat d'usuari reservats

 • first_open_after_install
 • first_open_time
 • first_visit_time
 • last_deep_link_referrer
 • user_id

Prefixos reservats (s'aplica als paràmetres d'esdeveniment i a les propietats d'usuari)

 • ga_
 • google_
 • firebase_

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal