Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google-beleid voor derden

Dit beleid is van toepassing op alle derden die namens hun klanten Google-advertenties kopen of beheren.

De verantwoordelijkheid jegens de klant is een van de belangrijkste principes van de advertentieprogramma's van Google en wij willen ervoor zorgen dat adverteerders begrijpen, of ze nu rechtstreeks met Google werken of niet, hoe hun Google-advertenties presteren en wat ze kunnen verwachten van hun externe partners.

Ons beleid voor derden dekt drie gebieden:

Transparantievereisten

Adverteerders kunnen alleen optimaal van hun advertenties op Google profiteren als ze over de juiste informatie beschikken om weloverwogen beslissingen te nemen. Daarom eisen wij van onze externe partners transparantie met betrekking tot de informatie die van invloed is op deze beslissingen. Naast de onderstaande vereisten moeten externe partners redelijke inspanningen leveren om hun klanten desgevraagd van andere relevante informatie te voorzien.

Kosten en prestaties van Google-advertenties

Als de op u van toepassing zijnde servicevoorwaarden vereisen dat u uw klanten een maandelijks prestatierapport verstrekt, moet u hierin op accountniveau gegevens opnemen over de kosten, klikken en vertoningen die verband houden met Google-advertenties. Wanneer u de kostengegevens voor het Google-advertentieprogramma deelt met klanten, moet u exact aangeven welk bedrag door Google in rekening wordt gebracht, exclusief de kosten die u berekent.

Als u naast de hierboven beschreven minimale vereisten andere rapporten over de kosten of prestaties verstrekt, moeten deze rapporten ook specifiek van toepassing zijn op de advertentieproducten van Google. Als u klanten bijvoorbeeld rapporten voor alle advertentienetwerken verstrekt met informatie over de dagelijkse kosten en prestaties op zoekwoordniveau, moet u ook specifiek de dagelijkse kosten en prestaties voor AdWords-zoekwoorden rapporteren.

Deel uw rapporten met informatie over de kosten en prestaties voor het Google-advertentieprogramma op een dusdanige manier, bijvoorbeeld via e-mail of via uw websites, dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor uw klanten. U kunt eventueel ook aan deze rapportagevereiste voldoen door ervoor te zorgen dat uw klanten rechtstreeks kunnen inloggen op hun account voor het Google-advertentieprogramma, zodat ze kosten- en prestatiegegevens kunnen bekijken. Meer informatie over het delen van de toegang tot een account.

Beheerkosten

Derden brengen vaak beheerkosten in rekening voor de waardevolle services die ze verlenen. Eindadverteerders moeten weten of deze kosten in rekening worden gebracht. Als u naast de kosten voor AdWords of AdWords Express beheerkosten in rekening brengt, moet u uw klanten hierover informeren. U moet nieuwe klanten hiervan ten minste voorafgaand aan elke eerste verkoop in kennis stellen en de hoogte van deze kosten vermelden op de klantfactuur.

De openbaarmakingskennisgeving delen

Met name voor adverteerders met een klein budget en die mogelijk niet over de middelen en expertise van grote adverteerders beschikken, is het belangrijk om te weten wat ze van een onze externe partners kunnen verwachten. Daarom moeten alle derde partijen die voornamelijk voor klanten met een klein of middelgroot budget werken, het openbaarmakingsdocument 'Samenwerken met een externe partner' met hun klanten delen.

Als 80% of meer van uw klanten minder dan $ 1000 (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) per maand aan AdWords of AdWords Express uitgeeft, moet u de openbaarmakingskennisgeving delen met alle klanten die AdWords of AdWords Express bij u kopen. Plaats op een duidelijk zichtbare locatie op uw website een link naar de openbaarmakingskennisgeving. Voorbeelden van acceptabele locaties zijn onder meer de voettekst van uw startpagina, het advertentiegedeelte van uw site, het rapportagedashboard van uw adverteerder en het gedeelte van uw site met producten en services. Daarnaast moet u bij nieuwe verkopen of verlengingen uw klanten op de hoogte brengen van de aanwezigheid van de openbaarmakingskennisgeving op uw website door ze per e-mail een digitale kopie of per post een afgedrukte kopie te sturen.

Klant-ID's voor AdWords of AdWords Express

Het is voor adverteerders belangrijk dat ze rechtstreeks contact kunnen opnemen met Google, in het geval van problemen met een externe partner. We vereisen dat u uw klanten desgevraagd voorziet van de klant-ID voor hun AdWords- of AdWords Express-account, zodat Google problemen goed kan onderzoeken en de adverteerder kan ondersteunen. Meer informatie over het zoeken van een AdWords-klant-ID of AdWords Express-klant-ID.

Verboden praktijken

Valse, misleidende of onrealistische claims

We willen dat adverteerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen over samenwerken met een externe partner. Dit betekent dat u een oprechte en eerlijke beschrijving moet geven van uw bedrijf, de services, de kosten voor deze services en de resultaten die de adverteerders mogen verwachten. Maak geen valse, misleidende of onrealistische claims.

Voorbeelden:

 • Claimen van een speciale relatie met Google.
 • Claimen dat u een topplaatsing op Google kunt garanderen.
 • Claimen dat advertenties altijd op Google Zoeken worden weergeven.
 • Aanbieden van gratis Google-producten als betaalde producten.
 • Verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot het berekenen van de kosten voor AdWords.
 • Aanbieden van een onbeperkt aantal klikken.

Intimiderend, misleidend of onbetrouwbaar gedrag

Adverteerders moeten van derden dezelfde goede service ontvangen als wanneer ze rechtstreeks met Google zouden werken. Gebruik dus geen intimiderende, misleidende of onbetrouwbare tactieken voor potentiële of bestaande klanten.

Voorbeelden:

 • Herhaaldelijk ongevraagd opbellen van potentiële klanten.
 • Adverteerders onder druk zetten om zich aan te melden of bij uw bureau te blijven.
 • Anderen de Google-certificeringsexamens namens u laten afleggen.
 • Phishing.
 • Aanbieden van AdWords-vouchers tegen betaling.

Vereisten voor het maken van een account

Eén adverteerder per account

Om de integriteit van de AdWords Kwaliteitsscore te waarborgen, is het belangrijk dat iedere eindadverteerder een eigen account heeft. Aangezien de accountgeschiedenis een belangrijk element van de AdWords Kwaliteitsscore vormt, is het mogelijk dat de kwaliteitsscores voor een account met meerdere adverteerders geen accurate weerspiegeling vormen van de prestaties van de adverteerders. Bovendien geven we slechts één advertentie per account weer voor een bepaald zoekwoord, waardoor de advertentieweergave voor deze adverteerders onterecht kan worden beperkt. Om deze redenen moet u voor iedere eindadverteerder die u beheert, een apart account gebruiken.

Over ons beleid

Het is belangrijk dat u bekend bent met en op de hoogte blijft van het Google-beleid voor derden. Wanneer wij denken dat u onze beleidsrichtlijnen overtreedt, kunnen we contact met u opnemen voor een gedetailleerde evaluatie van uw praktijken en u vragen corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van herhaalde of ernstige schendingen, kunt u mogelijk niet meer op Google adverteren en kunnen we contact met uw klanten opnemen om ze hiervan op de hoogte te brengen.

Dit beleid vormt een aanvulling op de bestaande voorwaarden en beleidsrichtlijnen voor derde partijen, waaronder het volgende:

Wat u kunt doen

U kunt het volgende doen als uw site of app is opgeschort wegens schendingen van het beleid voor derden.

Schendingen van het beleid voor derden
 1. Lees bovenstaand beleid voor informatie over gedrag dat we niet toestaan. Veelvoorkomende redenen voor het opschorten van uw site zijn:
  • Ten onrechte claimen dat u een Google-programmastatus voor derden, zoals Google Partner, heeft. Dit omvat mogelijk het hosten van content waarin deze claims worden gedaan of het weergeven van een badge voor een Google-programmastatus voor derden waarvoor uw bedrijf niet is gekwalificeerd.
  • De bovenste advertentieplaatsing op Google garanderen of onbeperkte klikken verkopen op uw website.
 2. Verwijder de betreffende content van uw website. Als u uw site niet kunt corrigeren of dat niet wilt doen, kunnen we uw advertenties voor die site niet weergeven.
 3. Dien uw site opnieuw in ter beoordeling. Als uit onze beoordeling blijkt dat u de benodigde beleidsschendingen heeft verholpen, kunnen we uw site weer inschakelen en uw advertenties opnieuw weergeven. Als uw advertenties afgekeurd blijven, gaat u na hoe u uw advertenties opnieuw ter goedkeuring indient.
Mijn aangepaste website beoordelen

Als u van mening bent dat uw advertentie ten onrechte is afgekeurd, kunt u een herbeoordeling aanvragen via het formulier Afgekeurde advertenties en beleidsvragen.

Wat er gebeurt als u het beleid schendt

 • Controle op de naleving van het beleid: we kunnen op elk gewenst moment controleren of uw bedrijf het beleid voor derden naleeft. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. We kunnen ook contact met uw klanten opnemen om te controleren of het beleid wordt nageleefd.
 • Melding van niet-naleving: als wij van mening zijn dat u het beleid voor derden schendt, nemen we doorgaans contact met u op en verzoeken we u corrigerende maatregelen te treffen. Als u de aanpassingen niet binnen de gestelde tijd doorvoert, kunnen we handhavingsmaatregelen treffen. Wanneer er sprake is van ernstige of herhaalde schendingen, kunnen we onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving actie ondernemen.
 • Opschorting van deelname aan programma's voor derden: uw deelname aan Google-programma's voor derden, zoals Google Partners of Premier SMB Partners, is gebaseerd op de naleving van het beleid voor derden en kan worden beperkt of opgeschort als wij van mening zijn dat u het beleid schendt of als u niet meewerkt aan onze inspanningen om de naleving van uw bedrijf te controleren.
 • Uitschakeling van domein: we kunnen websites waarop uw services worden verhandeld, opschorten als u het beleid voor derden schendt. Dit betekent dat er pas weer reclame voor de website kan worden gemaakt in het advertentienetwerk van Google nadat het probleem is verholopen.
 • Opschorten van advertentieaccount: bij een ernstige schending van het beleid kunnen we uw accounts voor de advertentieprogramma's van Google opschorten. Wanneer er sprake is van herhaalde of zeer ernstige schendingen van het beleid, kunnen de accounts voor de advertentieprogramma's van Google definitief worden beëindigd en kunt u niet meer via Google adverteren. Daarnaast kunnen we contact met uw klanten opnemen om ze hiervan op de hoogte te brengen.
 

Een overtreding van ons beleid voor derden melden

Vermoedt u dat een externe partner dit beleid overtreedt? Laat het ons weten:
Een overtreding van ons beleid voor derden melden
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

U bekijkt ons advertentiebeleid. Ga voor algemene ondersteuning voor AdWords naar het Helpcentrum van AdWords.