Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Tiếp cận đối tượng của bạn

Bạn có thể lựa chọn hiển thị quảng cáo của mình cho các nhóm người nhất định. Bạn có thể tiếp cận những người mà bạn nghĩ rằng họ có thể là khách hàng tiềm năng dựa trên sở thích, nhân khẩu học của họ hoặc họ có truy cập trang web của bạn trong quá khứ hay không.