Tiếp cận đối tượng của bạn

Bạn có thể lựa chọn hiển thị quảng cáo của mình cho các nhóm người nhất định. Bạn có thể tiếp cận những người mà bạn nghĩ rằng họ có thể là khách hàng tiềm năng dựa trên sở thích, nhân khẩu học của họ hoặc họ có truy cập trang web của bạn trong quá khứ hay không.

Tiếp cận những người đã truy cập trang web của bạn

Tiếp cận những người quan tâm đến những gì bạn cung cấp

Tiếp cận các nhóm nhân khẩu học

Quản lý cài đặt đối tượng nâng cao

Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng

Tiếp cận những người đã cung cấp địa chỉ email cho bạn