Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Bảng chú giải thuật ngữ

Bạn không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ? Hãy xem định nghĩa về các tính năng thông dụng của AdWords và các khái niệm cũng như các liên kết đến chi tiết hoặc hướng dẫn thiết lập bổ sung.

Tất cả thuật ngữ AdWords