Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Quản trị và bảo mật tài khoản

Chịu trách nhiệm về tài khoản AdWords của bạn. Những bài viết này cung cấp cho bạn mọi điều bạn cần để hiểu về việc truy cập tài khoản, cập nhật cài đặt và giữ bảo mật tài khoản.

Quản lý cài đặt toàn bộ tài khoản