Quản trị và bảo mật tài khoản

Chịu trách nhiệm về tài khoản AdWords của bạn. Những bài viết này cung cấp cho bạn mọi điều bạn cần để hiểu về việc truy cập tài khoản, cập nhật cài đặt và giữ bảo mật tài khoản.

Đăng nhập hoặc chia sẻ quyền truy cập

Quản lý cài đặt toàn bộ tài khoản

Bảo mật và an toàn tài khoản

Hủy hoặc kích hoạt lại tài khoản của bạn