Tiền hoàn lại và điều chỉnh

Theo thời gian, Google có thể thực hiện điều chỉnh tín dụng cho tài khoản của bạn. Tìm hiểu về các điều chỉnh tín dụng khác nhau mà bạn có thể thấy và cách bạn có thể yêu cầu hoàn phí nếu bạn đã sẵn sàng đóng tài khoản.