ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Clear cache and cookies

Cookies, which are files created by websites you’ve visited, and your browser’s cache, which helps pages load faster, make it easier for you to browse the web.

Clearing your browser’s cache and cookies means that website settings (like usernames and passwords) will be deleted and some sites might appear to be a little slower because all of the images have to be loaded again.

How to clear cache and cookies

Google Chrome
  1. Open Chrome.
  2. On your browser toolbar, click the Chrome menu Chrome menu.
  3. Click More tools > Clear browsing data.
  4. In the box that appears, click the checkboxes for "Cookies and other site and plug-in data" and "Cached images and files."
  5. Use the menu at the top to select the amount of data that you want to delete. Choose beginning of time to delete everything.
  6. Click Clear browsing data.
Other browsers

Review and follow the instructions provided by your browser:

 

Tip: If web pages aren’t displaying correctly, you can try using your browser’s incognito or “private browsing” mode to see if the problem is caused by something other than cache or cookies.

At Google, we use cookies to improve the quality of our service. Check our Privacy Policy for more information about cookies.

Was this article helpful?