Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (CPM có thể xem)

Giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) cho phép bạn đặt giá thầu cho hiển thị khi quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí có thể xem và bạn chỉ trả tiền khi quảng cáo được Chế độ xem đang kích hoạt đo lường là có có thể xem.

  • Khả năng xem được công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt đo trên trang web trên Mạng hiển thị.
  • Quảng cáo được tính là "có thể xem" khi 50% quảng cáo hiển thị trên màn hình trong một giây trở lên đối với quảng cáo hiển thị hình ảnh và hai giây trở lên đối với quảng cáo video.

Đặt giá thầu vCPM so với đặt giá thầu CPM

Đặt giá thầu CPM có thể xem sẽ thay thế đặt giá thầu CPM và các chiến dịch CPM hiện tại sẽ tự động được di chuyển sang đặt giá thầu CPM có thể xem. Bạn có thể muốn điều chỉnh giá thầu CPM để giữ tính cạnh tranh cho lần hiển thị có thể xem có giá trị hơn.

Đặt giá thầu cho hiển thị có thể xem có nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho những quảng cáo có thể xem, vì vậy, sử dụng giá thầu vCPM cao hơn so với giá thầu CPM thường hiệu quả hơn để giành được các loại hiển thị có giá trị hơn này. Ví dụ: Nếu giá thầu CPM tối đa của bạn là 1 đô la, bạn có thể muốn xem xét bắt đầu với giá thầu vCPM là 1,5 đô la hoặc 2 đô la.

Tìm hiểu thêm về giá thầu CPM có thể xem

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?