Giới thiệu về thông báo qua email

Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi có thông tin quan trọng bạn nên biết về tài khoản AdWords của mình. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn nhận các loại thông báo khác qua email.  

Bài viết này giải thích cách hoạt động của thông báo qua email. Để tìm hiểu cách thay đổi thông báo qua email, hãy đọc Thay đổi tùy chọn thông báo qua email của bạn.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về các thông báo bạn nhận được trực tiếp trong tài khoản của mình, hãy xem Giới thiệu về thông báo trong tài khoản.

Cách hoạt động

Thông báo qua email được gửi đến địa chỉ email của người dùng có quyền truy cập vào tài khoản AdWords. 

Dưới đây là một số loại thông báo email khác nhau:

 • Bản tin
 • Nghiên cứu thị trường của Google
 • Trợ giúp được tùy chỉnh và các đề xuất về hiệu suất
 • Ưu đãi đặc biệt
 • Cảnh báo bảo trì chiến dịch
 • Quảng cáo bị từ chối và cảnh báo chính sách
 • Báo cáo
 • Cảnh báo thanh toán

Đối với mỗi loại thông báo, bạn có thể chọn các cài đặt email khác nhau. 

 • Đối với bốn loại thông báo email đầu tiên (Bản tin, nghiên cứu thị trường của Google, Trợ giúp tùy chỉnh và các đề xuất về hiệu suất cũng như Ưu đãi đặc biệt): Bạn có thể chọn nhận tất cả email hoặc chọn không tham gia.
 • Đối với cảnh báo bảo trì chiến dịch và Quảng cáo bị từ chối và cảnh báo chính sách: Nếu là người dùng duy nhất trên tài khoản AdWords, bạn phải chọn nhận tất cả các thông báo hoặc chỉ nhận thông báo quan trọng. Nếu có nhiều người dùng trên tài khoản AdWords, ít nhất một người dùng sẽ phải chọn nhận tất cả hoặc chỉ nhận thông báo quan trọng. Tất cả người dùng khác có thể chọn nhận tất cả, chỉ quan trọng hoặc không có thông báo. Lưu ý rằng có thể có ngoại lệ nếu tài khoản của bạn được liên kết với tài khoản người quản lý. Trong trường hợp đó, bạn có thể chọn không cho phép người dùng nào nhận thông báo quan trọng. Thay vào đó, tài khoản người quản lý được liên kết sẽ tự động nhận các thông báo quan trọng thay mặt cho tài khoản của bạn.
 • Đối với báo cáo: Bạn có thể chọn nhận tất cả các báo cáo có sẵn hoặc chỉ nhận báo cáo do bạn tạo. 
 • Đối với Cảnh báo thanh toán: Bạn có thể thực hiện thay đổi bằng cách đi đến trang Cài đặt trong Thanh toán và lập hóa đơn.

Lưu ý rằng tất cả người dùng trên tài khoản AdWords đều có thể chọn cài đặt riêng của mình.

 

Mẹo

Nếu bạn cấp cho người dùng quyền truy cập chỉ email, họ có thể nhận thông báo qua email về tài khoản AdWords của bạn nhưng không thể đăng nhập vào tài khoản AdWords đó. Tìm hiểu cách chia sẻ và quản lý cấp độ truy cập tài khoản.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?