Trang đích

Trang web nơi khách hàng kết thúc sau khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Trang này thường giống với URL đích của quảng cáo của bạn.

  • Đối với mỗi quảng cáo, bạn chỉ định URL đích để xác định nơi mọi người được đưa đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Trừ khi trang web của bạn sử dụng chuyển hướng cho mục đích theo dõi, trang đích và URL đích của bạn sẽ là cùng một trang web.
  • Chính sách của Google là trang đích và URL hiển thị (trang web được hiển thị trong quảng cáo của bạn) phải ở trong cùng một trang web, có nghĩa là trang đích và URL hiển thị chia sẻ cùng một tên miền.
  • Trải nghiệm trang đích của bạn là một trong những yếu tố giúp xác định Điểm chất lượng của từ khóa. Trải nghiệm của trang đích được thể hiện thông qua tính hữu ích và mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trên trang, tính dễ điều hướng cho người dùng, số lượng liên kết trên trang và nhiều yếu tố khác.

Xem chính sách URL
Hiểu trải nghiệm trang đích
Cách chỉnh sửa URL của bạn