Trang đích: Định nghĩa

Trang web nơi mọi người đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. URL của trang này thường giống với URL đích hoặc URL cuối cùng của quảng cáo.

  • Với mỗi quảng cáo, bạn chỉ định URL đích hoặc URL cuối cùng để xác định trang đích nơi mọi người được đưa đến khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Chính sách của Google là trang đích và URL hiển thị (trang web được hiển thị trong quảng cáo) của bạn phải chia sẻ cùng một tên miền.
  • Trải nghiệm trang đích của bạn là một trong những yếu tố giúp xác định Điểm chất lượng của từ khóa. Trải nghiệm của trang đích được thể hiện thông qua tính hữu ích và mức độ liên quan của thông tin được cung cấp trên trang, tính dễ điều hướng cho người dùng, số lượng liên kết trên trang.

Hiểu trải nghiệm trang đích
Cách chỉnh sửa URL
Giới thiệu về nâng cấp URL

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích