Thông tin cập nhật về Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm (tháng 8 năm 2020)

 

Vào tháng 8 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm của Google Ads để cấm những nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn hiện nay và nội dung trái ngược với các quan điểm khoa học chính thống.

Nếu bạn vi phạm chính sách này, thì Google sẽ không tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà sẽ đưa ra cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

Vui lòng xem lại nội dung thay đổi đối với chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày 18/8/2020.

 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?