Thay đổi đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 6 năm 2020)

 

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, Google sẽ thay đổi chính sách về nội dung chính trị khi thêm chính sách về quảng cáo bầu cử cho Israel.  

Quảng cáo bầu cử ở Israel là những quảng cáo có liên quan hoặc của các tổ chức hay cá nhân sau đây:

  • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm được bầu hoặc ứng viên cá nhân tranh cử vào Quốc hội Israel hoặc
  • Danh sách ứng viên bao gồm một hoặc nhiều đảng phái chính trị cho Quốc hội Israel

Với thay đổi này, quảng cáo bầu cử ở Israel chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.  Quy trình xác minh nhà quảng cáo sẽ được áp dụng vào đầu tháng 6 năm 2020. Google sẽ bắt đầu thực thi các thay đổi về chính sách vào cuối tháng 6 năm 2020.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?