Chương trình xác minh hoạt động kinh doanh mới (tháng 3 năm 2020)

Vào tháng 3 năm 2020, Google sẽ giới thiệu một chương trình xác minh Hoạt động kinh doanh mới.

Google có thể yêu cầu nhà quảng cáo cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của họ trong quá trình triển khai chương trình xác minh mới. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở mô hình kinh doanh của nhà quảng cáo, các dịch vụ do nhà quảng cáo cung cấp và mối quan hệ của họ với các thương hiệu được quảng cáo hoặc bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ thông báo cho những nhà quảng cáo buộc phải hoàn thành chương trình xác minh hoạt động kinh doanh và họ có 30 ngày để gửi biểu mẫu xác minh. 

Chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo đối với những nhà quảng cáo không hoàn thành toàn bộ chương trình xác minh này trong khoảng thời gian quy định.

 

(Đăng vào tháng 3 năm 2016)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?