Overenie pre predvolebnú reklamu v Spojenom kráľovstve

 

Od inzerentov, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve, vyžaduje spoločnosť Google overenie.

Toto overenie je povinné pre všetky formáty a rozšírenia reklám. Proces schvaľovania žiadosti vyžaduje jeden alebo dva kroky a môže trvať až päť pracovných dní. Ďalšie podrobnosti o podmienkach overenia nájdete nižšie.

Dôležitá poznámka k informáciám o zadávateľovi reklamy

Predvolebné reklamy: Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy obsahovali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese. Tieto informácie sa budú zobrazovať používateľom, ktorí reklamu uvidia. Budú obsahovať meno osoby alebo názov organizácie, ktorá za reklamu zaplatila.

Ako sa informácie o zadávateľovi zobrazujú pri rôznych formátoch reklamy

 • V službe Vyhľadávanie Googlesieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti sa informácie zobrazia priamo v reklamách.
 • V službe YouTube sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom informačnej ikony Info icon alebo trojbodkovej ikony .
 • Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu pre obsahové reklamy, sa informácie o zadávateľovi zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom ikony Vaša voľba Ikona Vaša voľba.

V prípade niektorých formátov a funkcií reklamy je za označenie zadávateľa predvolebných reklamách v Spojenom kráľovstve zodpovedný inzerent. Viac sa dozviete v týchto pravidlách.

Google tiež zverejní informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami, aby poskytla používateľom transparentné informácie.

Ostatné reklamy: V prípade zobrazovaných reklám, ktoré nie sú predvolebnými reklamami, bude väčšina formátov reklamy obsahovať informácie o zadávateľovi vychádzajúce z údajov poskytnutých pri overovacom procese pre predvolebné reklamy. To znamená, že informácie o zadávateľovi, ktoré automaticky generuje Google, budú zahŕňať vaše meno alebo názov organizácie či firmy, ktorú zastupujete, a krajinu. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.

Podmienky overenia

Overenie na zobrazovanie predvolebných reklám môžete získať až po splnení podmienok uvedených nižšie. Ak ste agentúra alebo spravujete viacero účtov Google Ads, musíte požiadať o overenie každého účtu, v ktorom chcete zobrazovať predvolebné reklamy. Upozorňujeme, že inzerenti by mali overiť koncového inzerenta, nie agentúru ani sprostredkovateľa konajúceho v jeho mene. Napríklad agentúra, ktorá spravuje reklamy v mene politickej strany, by mala získať overenie ako politická strana.

1. krok: overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy

Ak chcete vykonať dva kroky tohto overovacieho procesu, musíte byť oprávneným zástupcom príslušnej organizácie. Overenie oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy môže trvať až päť pracovných dní. Vo formulári žiadosti vás požiadame, aby ste ako oprávnený zástupca poskytli nasledujúce informácie:

 • vaše číslo zákazníka v službe Google Ads;
 • e‑mailovú adresu: e‑mailová adresa, ktorú príslušná organizácia používa;
 • príslušná organizácia musí byť registrovaná v Spojenom kráľovstve alebo tam musí mať sídlo;
 • názov organizácie: (Majte na pamäti, že tento názov bude viditeľný v informáciách o zadávateľovi príslušnej reklamy, ako aj v informáciách o transparentnosti politickej reklamy a v knižnici politických reklám.);
 • registračné číslo: napríklad registračné číslo firmy;
 • potvrdenie o názve organizácie: medzi príklady akceptovateľných dokumentov patria doklad o schválenej registrácii do volieb v Spojenom kráľovstve; bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, dokumenty k lízingom alebo hypotékam, potvrdenia od štátneho úradu; doklady alebo kópie rozhodnutí súdu či iného orgánu alebo rozhodnutia o registrácii;
 • oficiálnu adresu: musí to byť adresa v Spojenom kráľovstve;
 • doklad o adrese: je potrebné odoslať dokument potvrdzujúci adresu (K akceptovateľným dokumentom patria doklady o registrácii, faktúry, objednávky, účty za energie, bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, prípadne dokumenty k lízingom alebo hypotékam. Tento dokument nesmie byť starší ako jeden rok.);
 • osvedčenie o tom, že oprávnený zástupca je občanom alebo obyvateľom Spojeného kráľovstva;
 • osvedčenie o tom, že organizácia, ktorá žiada o overenie, je organizáciou v zmysle zákonov Spojeného kráľovstva alebo v ňom má sídlo a je oprávnená zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve;
 • súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google.

2. krok: overenie totožnosti

Keď spoločnosť Google overí oprávnenosť organizácie zobrazovať predvolebné reklamy, dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads), ktoré vás prevedie procesom overovania totožnosti v službe Google Ads.

Ako je uvedené vyššie, na vykonanie tohto kroku musíte byť oprávneným zástupcom.

V rámci overenia vás požiadame o nasledujúce informácie:

 • názov organizácie;
 • adresa organizácie;
 • doklad o adrese organizácie: je potrebné odoslať dokument potvrdzujúci adresu (K akceptovateľným dokumentom patria doklady o registrácii, faktúry, objednávky, účty za energie, bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, prípadne dokumenty k lízingom alebo hypotékam. Tento dokument nesmie byť starší ako jeden rok.);
 • doklad o registrácii alebo registračné číslo organizácie: môžete poskytnúť doklad o schválenej registrácii do volieb v Spojenom kráľovstve; bankové výpisy, výpisy z kreditných kariet alebo poistenia či súvisiace listiny, dokumenty k lízingom alebo hypotékam, potvrdenia od štátneho úradu; doklady alebo kópie rozhodnutí súdu či iného orgánu alebo rozhodnutia o registrácii;
 • meno oprávneného zástupcu: musí sa presne zhodovať s menom, ktoré je uvedené na vami odoslanom oficiálnom doklade totožnosti s fotkou, vrátane prípadných veľkých písmen alebo interpunkcie;
 • adresa oprávneného zástupcu;
 • kópia vášho oficiálneho dokladu totožnosti s fotkou: aktuálneho pasu vydaného v Spojenom kráľovstve alebo EÚ, vodičského preukazu vydaného v Spojenom kráľovstve alebo povolenia na pobyt v Spojenom kráľovstve;
 • osvedčenie o tom, že oprávnený zástupca je občanom alebo obyvateľom Spojeného kráľovstva;
 • osvedčenie o tom, že organizácia, ktorá žiada o overenie, je organizáciou v zmysle zákonov Spojeného kráľovstva alebo v ňom má sídlo a je oprávnená zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve;
 • súhlas s podmienkami predvolebnej reklamy spoločnosti Google v mene organizácie.

Ako požiadať o overenie

O overenie môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára žiadosti. Bude potrebné, aby ste vykonali uvedené kroky pre organizácie.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav vášho overenia vás v priebehu piatich pracovných dní upozorní e‑mailom.

Majte na pamäti

 • Informácie v platobnom profile služby Google Ads slúžia na overenie. Ak teda vykonáte zmeny v platobnom profile v službe Google Ads, overenie totožnosti budete musieť vykonať znova. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.
 • Ak zistíme, že ste porušili naše pravidlá predvolebnej reklamy alebo ste počas overovacieho procesu poskytli nepravdivé informácie, vaše overenie bude zrušené a váš účet môže byť pozastavený.
 • Svoje overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Keď bude toto overenie potrebné, zobrazí sa vám upozornenie.
 • Ak zmeníte nastavenie fakturácie účtu a chcete zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve, budete musieť tento účet znova overiť.
 • Spoločnosť Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

Ako Google používa vaše informácie

Google použije informácie, ktoré poskytnete počas overovacieho procesu, na overenie vašej totožnosti a oprávnenosti zobrazovať predvolebné reklamy.

 • Google v prípade predvolebných reklám:

  • ak je to možné, vygeneruje označenie zadávateľa reklamy, ktorý za predvolebnú reklamu zaplatil (To znamená, že vaše meno alebo názov organizácie, ktorú zastupujete, sa bude zobrazovať v reklame zobrazovanej používateľom.);

  • zverejní verejne dostupné informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám s údajmi o zdrojoch financovania predvolebných reklám a minutých sumách, ako aj s ďalšími informáciami.

 • V prípade všetkých ostatných reklám Google:

  • ak je to možné, vygeneruje označenie zadávateľa reklamy pomocou informácií poskytnutých počas programu overovania. (To znamená, že vaše meno alebo názov organizácie či firmy, ktorú zastupujete, a krajina sa budú zobrazovať v označení zadávateľa reklamy zobrazovanom používateľom.) Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?