Nội dung cập nhật đối với Chính sách nội dung chính trị (tháng 1 năm 2020)

 

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Google sẽ cập nhật Chính sách nội dung chính trị cho Vương quốc Anh (UK). Nội dung cập nhật này sẽ bao gồm các thay đổi sau:

  • Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh là quảng cáo đề cập đến một đảng chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Vương quốc Anh, hoặc cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hay cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của khu vực.
  • Tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh phải được Google xác minh. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin về quy trình xác minh cho Vương quốc Anh vào ngày 31 tháng 1 năm 2020.

(Đăng vào tháng 1 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?