Cập nhật với chính sách về các nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm

Vào tháng 11 năm 2019, Google sẽ cập nhật định nghĩa về chính sách về nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm theo đó bao gồm nội dung được thực hiện bởi hoặc hỗ trợ các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. 

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?