Cập nhật chính sách về nội dung chính trị (tháng 11 năm 2019)

Vào tháng 12, Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để không cho phép quảng cáo chính trị ở Singapore trên các nền tảng của Google.

Quảng cáo chính trị ở Singapore là những quảng cáo:

  • quảng bá lợi ích của một đảng phái chính trị hoặc một nhóm người có tổ chức ở Singapore cho các đối tượng chính trị;
  • ảnh hưởng, hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Tổng thống, tổng tuyển cử Đại biểu Quốc hội, cuộc bầu cử giữa kỳ của Đại biểu Quốc hội hoặc cuộc trưng cầu dân ý;
  • ảnh hưởng, hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội về một vấn đề mà ở Singapore là vấn đề lợi ích chung hoặc vấn đề gây tranh cãi, với các ví dụ chính là những vấn đề liên quan đến chủng tộc hoặc tôn giáo; hoặc
  • mang lại, hoặc tìm cách đưa ra những thay đổi về luật pháp trong toàn bộ hoặc một phần của Singapore, hoặc để gây ảnh hưởng hay tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả hoặc quá trình lập pháp ở Singapore.

Google sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Đăng vào tháng 11 năm 2018

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?