Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 10 năm 2019)

Google sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để không cho phép quảng cáo bầu cử ở Đài Loan.

Từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 1 năm 2020, Google sẽ không cho phép quảng cáo bầu cử trên các nền tảng của Google ở Đài Loan. Quảng cáo bầu cử ở Đài Loan là quảng cáo về đảng chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm tranh cử cho chức Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc thành viên của Lập Pháp Viện.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng về nội dung cập nhật chính sách này.

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?