Nội dung cập nhật đối với việc Bao che các hành vi không trung thực (Tháng 11 năm 2019)

Vào tháng 11 năm 2019, Google sẽ cập nhật chính sách về việc Bao che cho hành vi không trung thực để cung cấp các ví dụ giải thích cho phạm vi áp dụng của chính sách này với hành vi: (1) bán dữ liệu trong đó bắt chước hình thức của dữ liệu căn cước quốc gia (ví dụ: “số bảo mật tín dụng”) và (2) các dịch vụ môi giới trong đó bao gồm khách hàng là người dùng được ủy quyền ở các hạn mức tín dụng.

(Đăng vào tháng 10 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?