Nội dung cập nhật về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng của bên thứ ba thuộc Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác

Google đã cập nhật nội dung về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng của bên thứ ba thuộc Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác. Nội dung cập nhật làm rõ rằng chúng tôi sẽ cho phép quảng cáo bán công nghệ dành cho người tiêu dùng trong đó trang đích có thể chứa các tính năng điều hướng liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?