Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 9 năm 2019)

Google sẽ cập nhật các nội dung sau đối với Chính sách về nội dung chính trị:

Nội dung làm rõ thêm rằng nếu nhà quảng cáo không tuân thủ chính sách về nội dung chính trị của chúng tôi thì thông tin về tài khoản và quảng cáo về nội dung chính trị của nhà quảng cáo có thể bị tiết lộ ra công chúng hoặc cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan. Chúng tôi sẽ đưa nội dung cập nhật này vào trong tháng 9 năm 2019.

Quảng cáo bầu cử ở Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ bao gồm mọi quảng cáo có câu hỏi trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hoặc cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của tiểu bang hoặc tỉnh. Chúng tôi sẽ đưa nội dung cập nhật này vào trong tháng 10 năm 2019.

Tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu phải được Google xác minh. Nhà quảng cáo hiện có thể đăng ký xác minh trước khi cập nhật chính sách. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu xác minh tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?