Nội dung cập nhật về Cá cược thể thao ở Hoa Kỳ (tháng 8 năm 2019)

Vào tháng 8 năm 2019, Google sẽ mở rộng phiên bản thử nghiệm Cá cược thể thao hiện đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Phạm vi mở rộng sẽ bao gồm:

  • Hai tiểu bang bổ sung (Nevada và West Virginia)
  • Trang web tổng hợp tại các tiểu bang được cấp phép

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả hướng dẫn về cách có được giấy chứng nhận, vui lòng kiểm tra trang chính sách để biết thông tin cập nhật.

[Thời gian đăng: tháng 8 năm 2019]

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?