Thông tin cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 7 năm 2019)

Vào tháng 8 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về nội dung chính trị để bao gồm các thay đổi sau:

  • Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu (EU) hiện sẽ bao gồm mọi quảng cáo về đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho các cuộc bầu cử quốc gia, liên bang hoặc bầu cử tổng thống của một quốc gia thành viên EU.
  • Tất cả các nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu phải được Google xác minh. Nhà quảng cáo hiện có thể đăng ký xác minh trước khi cập nhật chính sách. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu xác minh tại đây.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?