Thông tin cập nhật đối với Chính sách về nội dung chính trị (tháng 5 năm 2019)

Vào tháng 5 năm 2019, Google sẽ cập nhật chính sách về nội dung chính trị để không cho phép quảng cáo chính trị theo quy định tại Canada. Chính sách này liên quan đến việc ban hành luật mới ở Canada và sẽ có hiệu lực cho đến khi hoàn thành cuộc bầu cử liên bang năm 2019. Dưới đây là các yêu cầu:

  • Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 21 tháng 10 năm 2019, quảng cáo bầu cử sẽ không được phép trên các nền tảng của Google ở Canada. Quảng cáo bầu cử ở Canada là quảng cáo về đảng chính trị liên bang, lãnh đạo của đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên (bao gồm cả ứng cử viên đề cử) cho vị trí thành viên của Nghị viện Canada.

  • Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 21 tháng 10 năm 2019, quảng cáo vấn đề sẽ không được phép trên các nền tảng của Google ở Canada. Quảng cáo vấn đề ở Canada là quảng cáo về vấn đề liên quan đến một đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên cho vị trí thành viên của Nghị viện Canada.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến các nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng về nội dung cập nhật chính sách này.

(Đăng vào tháng 5 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?