Nội dung cập nhật về chính sách cờ bạc tại Mexico (tháng 4 năm 2019)

Chính sách của Google Ads về Đánh bạc và trò chơi sẽ thay đổi vào tháng 4 năm 2019 để chấp nhận giấy phép từ Pronósticos para la Asistencia Pública, ngoài Secretaria de Gobernaci, đồng thời sẽ cho phép tất cả các loại trò chơi đánh bạc trực tuyến được cấp phép ngoài các trò chơi hiện đã cho phép. Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận các trang web cung cấp thông tin hoặc so sánh về các dịch vụ đánh bạc khác, nhưng bản thân trang web không cung cấp các hoạt động cờ bạc cần có giấy phép. Các trang web này có thể cung cấp đường dẫn liên kết tới các trang web cờ bạc có giấy phép hoạt động hợp lệ ở Mexico, nhưng không phải do trang web tổng hợp điều hành hoặc kiểm soát.

 

Sau khi cập nhật, những nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến ở Mexico sẽ phải gửi yêu cầu giấy chứng nhận cờ bạc thông qua trang chính sách được cập nhật.

 

(Đăng vào tháng 4 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?