Nội dung cập nhật đối với chính sách về nội dung chính trị (tháng 5 năm 2018)

Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019, nhà quảng cáo không được chạy quảng cáo có chứa nội dung thông tin liên quan đến việc tranh luận về các vấn đề công ích ở Pháp và các lãnh thổ do Pháp quản lý. Chính sách này liên quan đến việc đưa ra luật pháp địa phương mới ở Pháp. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ chính sách này sau cuộc bầu cử quốc hội Liên minh Châu Âu. Google sẽ gửi thông báo cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng và cập nhật trang chính sách về Nội dung chính trị vào ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?