Yêu cầu giấy chứng nhận trước và xác minh cho quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ (tháng 1 năm 2019)

Vào tháng 2 năm 2019, Google sẽ bắt đầu thực thi bản cập nhật chính sách về nội dung chính trị yêu cầu (1) nhà quảng cáo chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ phải được Google xác minh và (2) nhà quảng cáo cung cấp giấy chứng nhận trước do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI) cấp hoặc một nguồn được ECI ủy quyền cho mỗi quảng cáo bầu cử mà họ muốn chạy.

Ở Ấn Độ, quảng cáo bầu cử là quảng cáo về Cuộc bầu cử hạ viện Lok Sabha, trong đó đề cập đến một đảng chính trị, một ứng cử viên chính trị hoặc thành viên hiện tại của hạ viện Lok Sabha hay mọi quảng cáo do một đảng chính trị, ứng cử viên chính trị hoặc thành viên hiện tại của hạ viện Lok Sabha chạy.

Để được Google xác minh, các nhà quảng cáo phải cung cấp bằng chứng về danh tính và thông tin về nơi họ đặt trụ sở và phải xác nhận rằng họ được pháp luật cho phép chạy các quảng cáo bầu cử này ở Ấn Độ.

Các nhà quảng cáo sẽ có thể đăng ký xác minh và gửi giấy chứng nhận trước cho phép quảng cáo kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2019 và việc thực thi chính sách sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 2 năm 2019.

(Đăng vào tháng 1 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?