Nội dung cập nhật về Chính sách quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại (Tháng 11 năm 2018)

Trong tháng 12, Google sẽ cập nhật trang Chính sách quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại để bổ sung các nội dung thay đổi sau: 

  • Hiện tại, Google yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải sử dụng tên doanh nghiệp thực tế của họ trong quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại. Các nhà cung cấp dịch vụ không còn có thể quảng cáo bằng tên doanh nghiệp không đại diện cho doanh nghiệp cụ thể hoặc không có sự khác biệt rõ ràng so với các doanh nghiệp tương tự. Ví dụ: không được phép dùng tên doanh nghiệp chung chung hoặc dựa vào địa điểm như "Thợ sửa ống nước quận 1" hoặc "Taxi TP.HCM" trong Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại đối với các nhà cung cấp dịch vụ mà trong thực tế được biết đến với một tên doanh nghiệp khác.
  • Khi trả lời các cuộc gọi từ những người dùng đã nhấp vào quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại, nhà quảng cáo phải bắt đầu bằng cách nêu rõ tên doanh nghiệp của họ, đúng như tên đã dùng trong quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại.

(Đăng vào tháng 11 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?