Nội dung cập nhật về các yêu cầu đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng (tháng 10 năm 2018)

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, Google sẽ không còn cho phép các hình ảnh mở rộng hoặc tiêu đề trong Quảng cáo trưng bày mặt hàng chứa biểu trưng và khẩu hiệu dạng phủ hoặc văn bản bị phủ khác. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về các yêu cầu đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng để phản ánh nội dung thay đổi này.


(Đăng vào tháng 8 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?