Nội dung cập nhật về Chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 8 năm 2018)

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, Google sẽ cập nhật trang Chính sách về nội dung xuyên tạc để làm rõ chính sách "Các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận". 

(Đăng vào tháng 8 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?