Cập nhật đối với Chính sách về các sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm (tháng 6 năm 2018)

Google sẽ cập nhật chính sách Google Ads về Các sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm vào tháng 6 năm 2018. Sau khi Google cập nhật chính sách này, bạn sẽ không còn được phép quảng cáo về các bộ phận cải tiến chức năng của súng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ không còn được phép quảng cáo về nội dung hướng dẫn cách lắp ráp, cải tiến hoặc thu mua các mặt hàng đã đề cập trong chính sách vũ khí của chúng tôi— bao gồm cả các hướng dẫn, phần mềm hoặc thiết bị quảng cáo có chức năng in 3D vũ khí, đạn dược, chất nổ và các bộ phận của vũ khí. 

Bạn có thể xem thêm các thông tin chi tiết trên trang Các sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm khi Google phát hành chính sách đã cập nhật vào tháng 6. 

(Đăng vào tháng 5 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?