Всичко за сертифицирането на продавачи на билети за събития

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Бизнеси, при които се продават билети за събития, могат да рекламират с Google Ads, но преди това трябва да са сертифицирани от Google. Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и разширения. Кандидатствайте за сертифициране, използвайки този формуляр.

За да бъдат сертифицирани бизнесите, може да е необходимо да изпълняват конкретни изисквания за дестинацията. Освен това за някои бизнеси може да трябва да се спазват допълнителни изисквания на ниво реклама. 

По-долу ще намерите следното:

 • Дефиниция на бизнес моделите: Ще трябва да установите кой е Вашият бизнес модел, за да определите кои изисквания трябва да изпълните за сертифициране и за рекламите си.
 • Изисквания за дестинацията за целите на сертифицирането: Изисквания за сертифицирането според бизнес модела.
 • Изисквания на ниво реклама: Изисквания за рекламите според бизнес модела.
Профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, с които се препродават билети, не е необходимо да бъдат сертифицирани, но за тях също важат описаните по-долу изисквания за дестинацията. 

Определения на термините в правилата за дистрибутори на билети за събития

 
 • Основен доставчик: Собственикът, организаторът или мястото на провеждане на събитието, които първоначално продават билетите, или договорно упълномощен от тях продавач на билети. При всички случаи билетите не може да са били продавани или разпределяни преди това.
 • Дистрибутор: Бизнес, при който се препродават билети, които вече са разпределени или продадени на първичния пазар. Дистрибуторът или пазарът за препродажба определят цената на билетите (която може да е по-голяма или по-малка от номиналната) и евентуалните допълнителни приложими данъци, такси или комисиони.
 • Свързана със събитието група: Изпълнител, турне, отбор, лига, място на провеждане на събитие или подобно събитие или група, от чието име се продават билетите.
 • Агрегатор за билети: Сайт, който събира цени на билети от други сайтове на дистрибутори, но не продава билети самостоятелно.

Изисквания за дестинацията за целите на сертифицирането

Ако продавате билети или предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети, трябва да изпълнявате някои или всички от следните изисквания за дестинацията. Обърнете внимание, че ако сте основен доставчик, изискванията за дестинацията не се отнасят за Вас, освен ако не предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети. 

По-долу е дадена обобщена информация за всяко изискване за дестинацията. Под всяко такова обобщение е посочено кога важи то в зависимост от бизнес модела и от обекта, популяризиран от рекламата Ви.

Обобщение за изискванията за дестинация

Домейн на URL адреса

Ако продавате билети или предоставяте връзки към препродажба на билети, домейнът на URL адреса Ви може да съдържа името на свързаната със събитието група само ако предоставите едно от следните:

 • договор или юридически документи за партньорство или съдружие между фирмата Ви и свързаната със събитието група;
 • писмо на официална бланка на фирмата, подписано от неин адвокат или изпълнителен директор, с което се удостоверява партньорство или съдружие със свързаната със събитието група.

Разкривания

За да се защитят клиентите от измами и да се предотврати евентуално объркване, ако препродавате билети, трябва ясно да разкривате в уебсайта или приложението си следното:

 • Представлявате пазар за препродажба и не сте основният доставчик на билетите.
 • Вашите цени на билетите може да са по-високи от номиналната стойност (т.е. цената, предлагана от основния доставчик).

Тази информация трябва да се вижда лесно и да е ясно обяснена в първите 20% (на видимата на екрана част от страницата) от уебсайта на дистрибутора, включително на началната страница и на всички целеви страници. Разкриването не трябва да бъде във формат за известия, който може да се затвори или скрие, и шрифтът трябва да е със същия или по-голям размер от преобладаващия шрифт на текста на страницата.

Разбивка с данъци и такси 

Ако препродавате билети, трябва да предоставите разбивка на цената с посочени данъци и такси по време на процеса по плащането и преди клиентът да предостави данни за плащане. Разбивката трябва да показва добавените конкретни разходи, като например данъци и такси.

Ако сте основен доставчик, който предоставя връзки към сайт за препродажба на билети, този сайт трябва да изпълнява изискванията за дестинацията, обобщени тук. За още подробности вижте Основен доставчик по-долу.

Изисквания за дестинацията според бизнес модела

Основен доставчик

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания (сайт) Разбивка с данъци и такси (сайт)
Вие сте само основен доставчик Първоначални билети за събитието Не са задължителни Не е задължителна
Вие сте основен доставчик, но на началната си страница или на страницата за събитието имате връзки към сайт на дистрибутор Първоначални билети за събитието Не са задължителни на сайта Ви Не е задължителна на сайта Ви
Само Вашия сайт или препродажба на билети за събитие Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки Задължителна е на сайта на дистрибутора, към който има връзки

Дистрибутор

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания Разбивка с данъци и такси
Вие сте „упълномощен“ или „официален“ дистрибутор за конкретни събития Конкретни събития Задължителни Задължителна
Само Вашия сайт или събития, за които не сте официален дистрибутор Задължителни Задължителна
Конкретни професионални спортни лиги в САЩ, за които сте официален дистрибутор Задължителни Задължителна
Вие сте само дистрибутор Вашия сайт или препродажба на билети за събитие Задължителни Задължителна
Вие сте дистрибутор, който (а) също така е основен доставчик за конкретни събития, (б) предоставя връзки към основни доставчици или (в) предоставя връзки към други дистрибутори Първоначални билети за събитието Задължителни са на началната страница, но не и на целевата страница, ако на нея се показва само информация за първоначалните билети Не е задължителна
Само Вашия сайт или препродажба на билети за събитие Задължителни Задължителна

Свързана със събитието група

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания  Разбивка с данъци и такси 
Вие сте свързана със събитие група и на сайта Ви има връзки към основен доставчик за билетите Ви Първоначални билети за събитието Не са задължителни на сайта Ви Не е задължителна на сайта Ви
Вие сте свързана със събитие група и на сайта Ви има връзки към дистрибутор за билетите Ви Само Вашия сайт Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки
 
Задължителна е само на сайта на дистрибутора, към който има връзки

Вие сте свързана със събитие група и на сайта Ви има връзки към основен доставчик и към дистрибутор за билетите Ви
Само Вашия сайт Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки Задължителна е на сайта на дистрибутора, към който има връзки

Агрегатор за билети

Описание на рекламодателя Разкривания Разбивка с данъци и такси
Вие сте агрегатор за билети и предоставяте връзки към дистрибутори. Не продавате билети на сайта си. Задължителни са на сайта Ви и на сайтовете на дистрибуторите, към които има връзки Задължителна е на сайтовете на дистрибуторите, към които има връзки

Изисквания на ниво реклама

Ако не сте основен доставчик на билети, трябва да изпълнявате някои или всички от следните изисквания на ниво реклама. 

По-долу е дадена обобщена информация за всяко изискване на ниво реклама. Под всяко такова обобщение е посочено кога важи то в зависимост от бизнес модела и от обекта, популяризиран от рекламата Ви.

Обобщена информация за изискванията на ниво реклама

Използването на термина „официален“ 

Ако бизнес моделът Ви понякога се квалифицира като дистрибутор или агрегатор за билети, не намеквайте, че сте основният доставчик на билети, като използвате в рекламите си или по отношение на сайта си думи като „официален“ (напр. „официални доставчици на билети за [име на събитие]“ или „официален сайт на [име на дистрибутор]“).

Ако обаче имате правно споразумение със свързана със събитието група, според което можете да се обозначавате като официален неин дистрибутор или официален основен доставчик, ще Ви бъде разрешено да използвате термина „официален“ в рекламите си, при условие че изпълнявате следните изисквания:

 • Трябва да предоставите писмо от съответната свързана със събитието група, в което изрично се посочва, че в популяризациите си на билети за събития имате право да използвате думата „официален“ по отношение на групата.
 • Можете да използвате „официален“ в един от следните изрази, следван от името на свързаната със събитието група (например „Официален пазар за билети от фен за фен за [името на групата]“).

Ако според договора можете да се обозначавате като официален основен продавач за свързана със събитието група

 • Официален партньор за основна продажба на билети
 • Официален основен пазар за продажба на билети
 • Официален основен доставчик на билети
 • Официален партньор за продажба на билети на основен пазар
 • Официален доставчик за продажба на билети на основен пазар
 • Официални основни продажби на билети
 • Официален основен продавач на билети

Ако според договора можете да се обозначавате като официален дистрибутор за свързана със събитието група

 • Официален пазар за билети от фен за фен
 • Официален пазар от фен за фен
 • Официален вторичен пазар за билети от фен за фен
 • Официален партньор за вторична продажба на билети
 • Официален вторичен пазар за билети
 • Официален вторичен доставчик на билети
 • Официален партньор за продажба на билети на вторичен пазар
 • Официален доставчик за продажба на билети на вторичен пазар
 • Официален пазар за билети за фенове
 • Официален пазар/обмен на билети
 • Официален пазар за препродажба на билети
 • Официален дистрибутор

 

Ограничения за показвания URL адрес

За да не бъдат подвеждани клиентите за взаимоотношенията Ви със свързаната със събитието група, ако сте дистрибутор или агрегатор за билети, показваният URL адрес не може да съдържа поддомейни или пътища след домейна.

Изисквания за рекламите според бизнес модела

Дистрибутор

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте само дистрибутор Вашия сайт или препродажба на билети за събитие Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна
Вие сте дистрибутор, който (а) също така е основен доставчик за конкретни събития, (б) предоставя връзки към основни доставчици или (в) предоставя връзки към други дистрибутори Първоначални билети за събитието Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна
Само Вашия сайт или препродажба на билети за събитие Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна

Свързана със събитието група

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте свързана със събитие група и на сайта Ви има връзки към основен доставчик за билетите Ви Първоначални билети за събитието Допуска се Няма
Вие сте свързана със събитие група и на сайта Ви има връзки към дистрибутор за билетите Ви Само Вашия сайт Допуска се Няма

Агрегатор за билети

Описание на рекламодателя Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте агрегатор за билети и предоставяте връзки към дистрибутори. Не продавате билети на сайта си. Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна

Как се извършва сертифицирането

Ако отговаряте на изискванията по-горе, можете да кандидатствате за сертифициране. Във формуляра за кандидатстване ще се иска информация за бизнеса Ви и за URL адресите, към които планирате да водят рекламите.

Google ще прегледа кандидатурата Ви и ще Ви уведоми за състоянието Ви на сертифициране. След като се сертифицирате, можете да започнете да рекламирате незабавно. Имайте предвид, че сертифицирането Ви може да бъде анулирано, ако в който и да е момент профилът Ви не изпълнява изискванията. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?