Nội dung cập nhật đối với Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 3 năm 2018)

Vào tháng 3 năm 2018, chúng tôi sẽ đổi tên và sắp xếp lại một số trang và chính sách Google Ads để cải thiện khả năng đọc hiểu. Tất cả hành động chính sách và thông báo tương ứng cho nhà quảng cáo Google Ads sẽ bao gồm tên chính sách đã cập nhật. Lưu ý rằng những thay đổi này sẽ không tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm theo chính sách.

Một số ví dụ về những thay đổi sắp tới:

Nhà quảng cáo sẽ thấy rằng một số chính sách của chúng tôi, như chính sách cấm hành vi tính phí các sản phẩm thường miễn phí mà hiện đang được phân loại là Hành vi không đáng tin cậy trong Chính sách xuyên tạc, sẽ được đưa vào trong Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác sau khi sắp xếp lại.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ đổi tên chính sách Hành vi không đáng tin cậy thành Hoạt động kinh doanh không được chấp nhận.

(Đăng vào tháng 11 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?