Rượu ở Lithuania (Tháng 12 năm 2017)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chính sách Google Ads về rượu đối với quảng cáo phân phát ở Lithuania sẽ được sửa đổi vào tháng 12 năm 2017. Quảng cáo liên quan đến rượu sẽ không còn được phép phân phát ở Lithuania nữa. Mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 10 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?