Cập nhật đối với Chính sách lợi thế gian lận (tháng 10 năm 2017)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Trong tháng 10 năm 2017, chúng tôi sẽ cập nhật cách xác định các quảng cáo có cùng nội dung hoặc có nội dung tương tự từ nhiều tài khoản cho các truy vấn giống hoặc tương tự nhau. Cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét giá của sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc sự tồn tại của lưu lượng truy cập dựa vào đơn vị liên kết cho các sản phẩm và dịch vụ tương tự để xác định liệu quảng cáo có thể tạo ra lợi thế gian lận hay không.

(Đăng vào tháng 9 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?